اشاره:

خورداد، همان «هَه اوروَتات» در اوستاست به چم رسایی وکمال

اندیشه:

سرود ستایش جوانان در اوستا

یَوانِم، هومَنَنگهم، هو وَچَنگهم، هو شیَه اًتنِم، هو دَاِنِم، اَشَه وَنِم، اَشَهه رَتوم، یَزَه مَییده..

برگردان واژگان:

یَوان: جوان

هو: نیک، خوب، درست، خوش

مَنَنگ: منش، اندیشه

وَچ: گفتار، سخن

شیَه اوتنِم: کردار، رفتار

دَاِنَه: دین، وجدان آگاه، بینش درونی

یَزَت: ستایش، درود

یَزَه مَییده: می ستاییم، درود گویانیم

اَشَه، اَشا: هنجار راستی، درستی، 

رَت، رَد: سَروَر، بالاتر

برگردان روان سرود: جوانِ نیک اندیشِ  خوش گفتارِ  درست کردارِ نیک دینِ (باوجدان) سرور اشویی وراستی را می ستاییم.