نیایش های اوستایی

نيايش ها فایل صوتی
اوستای سروش واژ
اوستای کشتی
اوستای برساد
اوستای گاه هاون
اوستای گاه رپیتون
اوستای گاه ازیرن
اوستای گاه ائیوی سروترم
اوستای گاه اشهن
اوستای خورشید نیایش
اوستای آتش نیایش
اوستای اردیبهشت یشت با نوای تار
سرود مهر نیایش
اوستای سروش یشت شب
اندرزنامه و اوستای گواه گیری
اوستای یادبود در گذشتگان