سرود اوستایی اشم وهو

 سرود سپند اوستایی: اَشِم وُهـو Ašem vohu

اَشِم . وُهو . وَهیشتِم . اَستی،

 اوشْتا . اَستی…
اوشتا . اَهمائی . هْیَت . اَشایی . وَهیشْتائی . اَشِـم.

Ašem . vohu . vahištem . asti… Uštā . asti…Uštā . ahmāi . hyat . ašāi . vahištāi . ašem

            برگردان:

 اشویی بهترین نیکی است. خرسندی و روشنی است.

خرسندی راستین از آن کسی است که برای ارزش بهترین راستی، اشویی پیشه گیرد.

اشا: هنجار راستی در هستی؛ اشویی: پیوستن به هنجار راستی