نسکهای فرهنگ زرتشتی

 • » یکتاپرستی در ایران باستان
     سرگرد مراد اورنگ
      تهران 1337
 • » یشت ها، (دوجلدی)
     ابراهیم پورداود
      انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم 1356 وزیری، شومیز، 544+624 رویه
 • » یسن 53، اندرز زرتشت
     گزارش دکتر محسن ابوالقاسمی
      تهران، انتشارات فروهر 1382 وزیری، شومیز، 84 رویه
 • » یسنا
     ابراهیم پورداود
      تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1356 وزیری، شومیز، 224 رویه
 • » یاران هستی یا امشاسپندان
     برهان ابن یوسف
      لوس آنجلس، بنیاد مهر ایران 1990 میلادی
 • » یادگار زریران، متن پهلوی با ترجمه فارسی با آوانویس لاتین
     دکتر یحیی ماهیار نوابی
      تهران، انتشارات اساتیر1374 وزیری، گالینگور، 196 رویه
 • » یادداشت های گاتاها
     ابراهیم پورداوود
      تهران، دانشگاه تهران 1336 وزیری، شومیز، 527 رویه
 • » هنجار هفتگانه هستی، پایه های آرمان پارسایی
     دکتر حسین وحیدی
      تهران، چاپ زندگی 1356 وزیری، شومیز، 227 رویه
 • » همبستگی در اوستا
     مراد اورنگ
      تهران، چاپخانه رنگین 1341
 • » هفت هات
     علی اکبر جعفری
      تهران، انتشارات انجمن فرهنگ ایران باستان 1353
 • » هرمزدنامه
     ابراهیم پور داوود
      تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1331
 • » ویسپرد
     ابراهیم پور داوود
      تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1343 وزیری، شومیز، 193 رویه
 • » ویژگی های آیین زرتشت
     مهرداد مهرین
      تهران، انتشارات فروهر1344
 • » وندیداد
     ترجمه سید محمد علی حسنی داعی الاسلام
      تهران، شرکت دانش 1361 قطع وزیری، گالینگور، 165 رویه
 • » واژه های ایرانی در نوشته های باستانی
     شهرام هدایت
      تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1356
 • » واژه نامه گویش بهدینان شهریزد
     کتایون مزداپور
      تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1372
 • » واژه نامه پازند
     پژوهش و نگارش: موبد رستم شهزادی
      تهران، انتشارات فروهر 1386 قطع وزیری، جلد شومیز، 358 رویه
 • » نیکوکاری، دادودهش در ایران باستان
     برهان ابن یوسف
      تهران، انتشارات فروهر 1357
 • » نیرنگستان
     صادق هدایت
      تهران، انتشارات امیرکبیر1344
 • » نیچه و کتاب چنین گفت زرتشت
     تحقیق و نوشته: هاشم رضی
      تهران، انتشارات فروهر1359 وزیری، شومیز، 64 رویه
 • » نیایش ها، برگردان فارسی پنج نیایش اوستایی
     هاشم رضی
      تهران، انتشارات فروهر، 1348 وزیری، شومیز، 45 رویه
 • » نیایش آتش
     رستم وحیدی
     انتشارات فروهر1381
 • » نگرشی براسلام و زرتشت
     موریس شیخی
      تهران، انتشارات علوی 1376 وزیری، شومیز، 180 رویه
 • » نقش ایران در فرهنگ اسلامی
     علی سامی
      شیراز، انتشارات نوید شیراز1365
 • » نقش ایران درتاریخ
     مهرداد مهرین
      تهران، انتشارات فروهر
 • » نفوذ علمی و عملی موسیقی ایران در کشورهای دیگر
     دکتر مهدی فروغ
      تهران، انتشارات فرهنگ و هنر1354
 • » نفوذ عقاید آریایی در دین یهود و مسیحیت
     عباس آریانپور کاشانی
      تهران، مدرسه عالی ترجمه1352
 • » نشان رازآمیز
     نصرت الله بختورتاش
      تهران، انتشارات فروهر، چاپ سوم 1380
 • » نبرد با اهرمن
     فروغ ارباب
      تهران، انتشارات امیرکبیر 1350
 • » نامه پهلوانی (خودآموز زبان پهلوی)
     فریدون جنیدی
      تهران، انتشارات بلخ، 1360
 • » مینوی خرد
     به کوشش احمد تفضلی
      تهران، انتشارات توس 1362
 • » مینوخرد - اندرزنامه پوریودکیشان - گفتاربزرگمهر
     به کوشش بنشاهی
      بمبئی 1317
 • » مهدویت در اسلام و دین زرتشت
     علیرضا ابراهیم
      تهران، انتشارات باز1381
 • » مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند
     فرهنگ ارشاد
      پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1379
 • » مقام زن در ایران باستان
     موبد اردشیر آذرگشسب
      تهران، انجمن زرتشتیان 1351
 • » مغان در تاریخ باستان
     هایده معیری
      تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1381 وزیری، شومیز، 191 رویه
 • » مزدا خدانیست بنیان آفرینش است
     کیخسرو کشاورز
      آمریکا، نشر موست 1386
 • » مزدا پرستی در ایران قدیم
     دکتر ذبیح اله صفا
      تهران، 1352
 • » مزدیسنا و ادب پارسی (دو جلدی)
     دکتر محمد معین
      تهران، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم 1338 قطع وزیری، جلد شومیز، 521+ 483 رویه
 • » مرز مزدایی
     امید عطایی فرد
      نشر آشیانه کتاب، 1388
 • » مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان
     اردشیر آذرگشسب
      انتشارات فروهر1355
 • » ماه و ماه نیایش
     سرگرد مراد اورنگ
      تهران 1348
 • » ماه فروردین روز خرداد
     صادق کیا
      تهران، ایران کده، 1331
 • » ماتیکان یوشت فریان، متن پهلوی
     به کوشش محمود جعفری
      تهران، انتشارات فروهر1365 وزیری، شومیز، 179 رویه
 • » ماتیکان گجستک ابالیش
     آذرفرنبغ فرخزادان، برگردان ابراهیم میرزای ناظر
      تهران، انتشارات هیرمند 1375
 • » لغزشهایی در شناخت کیش زرتشتی
     دکتر حسین وحیدی
      تهران 1361
 • » گوشه ای از فرهنگ ایران باستان
     دکترفرهاد آبادانی
      تهران، کانون زرتشتیان شریف آباد 1348
 • » گنجینه اوستا
     هاشم رضی
      تهران، انتشارات فروهر
 • » گلدسته چمن آیین زرتشت
     استاد خدابخش بهرام رییس
      هندوستان، بمبئی 1265 یزدگردی
 • » گلچینی از خرده اوستا
     دکتر علی اکبر جعفری
      انتشارات فروهر1358 قطع وزیری، شومیز، 127 رویه
 • » گفتار زرتشت، متن دوزبانه
     گردآورنده: مهدی سبحانی
      تهران، نشر هم پا 1359 قطع خشتی، گالینگور، 202 رویه
 • » گزیده های زادسپرم
     به کوشش محمد تقی راشد محصل
      تهران، موسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی، 1366
 • » گزارش گمان شکنی
     مردان فرخ، به کوشش صادق هدایت
      تهران، 1943 میلادی وزیری، شومیز، 96 رویه
 • » گزارش گاتاها، سرود های زرتشت، ها 30
     مراد اورنگ
      تهران، چاپ رنگین 1341 وزیری، شومیز، 97 رویه
 • » گزارش گات ها سرودهای زرتشت ها 28
     مراد اورنگ
      تهران، چاپخانه رنگین 1341 وزیری، شومیز، 94 رویه
 • » گاه شماری وجشن های ملی ایرانیان
     دکتر ذبیح اله صفا
      تهران، شورای عالی فرهنگ و هنر قطع وزیری، جلد شومیز، 132 رویه
 • » گاه شماری و جشن های ایران باستان
     هاشم رضی
      تهران، انتشارات بهجت 1371
 • » گاه شماری ایرانی
     موسی اکرمی
      تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی 1380 قطع وزیری، جلد شومیز، 120 رویه
 • » گاتهای زرتشت
     به کوشش فرانک دوانلو
      شیراز، انتشارات نوید قطع وزیری، گالینگور، 496 رویه
 • » گاتهای اشو
     رستم پارکی
      سازمان چاپ خواجه،1383
 • » گاتها سرودهای مینوی زرتشت
     گزارش: دکترحسین وحیدی
      تهران، نشر آفتاب،1365 وزیری، گالینگور، 124 رویه
 • » گاتاها، سرودهای زرتشت برگردان هفده هات با گزارش دستوری واژگان
     دکتر آبتین ساسانفر
     تهران، انتشارات بهجت، 1390 قطع وزیری، جلد چرمی، 1270 رویه
 • » گاتها سرودهای زرتشت
     عباس شوشتری (مهرین)
      تهران، انتشارات فروهر، 1354 قطع وزیری، گالینگور، 305 رویه
 • » گاتاها، سرودهای زرتشت برگردان هفت هات
     دکترآبتین ساسانفر
      انتشارات بهجت، تهران 1383
 • » گاثاها، سرود های زرتشت
     ابراهیم پورداوود
      انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1354 وزیری، شومیز، 219 رویه
 • » گاتاها یا سرودهای آسمانی زرتشت (دوجلدی)
     ترجمه وتفسیر: موبد فیروز آذرگشسب
      تهران، انتشارات فروهر1351
 • » گاهنمای زرتشتی
     موبد اردشیر آذرگشسب
      تهران، انتشارات کنکاش 1362
 • » کیش های ایران در عصر ساسانیان
     عباس شوشتری (مهرین)
      تهران، انتشارات آسیا 1350
 • » کتاب کوچک زرتشت
     به اهتمام: محمود نامنی، بوذرجمهر پرخیده
      تهران، انتشارات نامن 1385
 • » قهرمانان ایران باستان
     پرفسورعباس شوشتری(مهرین)
      موسسهً مطبوعاتی عطایی 1341
 • » قوم آریا
     داریوش احمدی
      نشر ادیان قم، 1385
 • » قصه سنجان (داستان مهاجرت زرتشتیان ایران به هند)
     بهمن کیقباد
      تهران، انتشارات فروهر
 • » قبله زرتشت، داستان دین آوران ایرانی
     تهران، آشیانه کتاب 1387
      وزیری، گالینگور، 224 رویه
 • » قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان
     موبد رستم شهزادی
      تهران، انتشارات فروهر1365
 • » فلسفه ایران باستان
     دینشاه ایرانی
      تهران، انتشارات فروهر 1334
 • » فرهنگ هزوارشهای دبیره پهلوی
     فریدون جنیدی
      تهران، انتشارات بلخ 1385 قطع وزیری، شومیز، 254 رویه
 • » فرهنگ واژه های اوستا (4 جلدی)
     احسان بهرامی، به یاری فریدون جنیدی
      تهران، نشربلخ 1369 قطع وزیری، گالینگور، 1663 رویه
 • » فرهنگ نام های اوستا (سه جلدی)
     هاشم رضی
      تهران، انتشارات فروهر 1346 قطع وزیری، گالینگور، 1738 رویه
 • » فرهنگ زرتشتیان یزد
     صدیقه رمضانخانی
      یزد، نشر صبحان پور1387
 • » فرهنگ زبان پهلوی
     بهرام فره وشی
      تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1355 قطع وزیری، شومیز، 513 رویه
 • » فرهنگ بهدینان
     جمشید سروش سروشیان
      تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1356 قطع وزیری، شومیز، 216 رویه
 • » فرهنگ ایران باستان
     ابراهیم پور داود
      تهران، دانشگاه تهران 1326 قطع وزیری، شومیز، 370 رویه
 • » فرهنگ اوستا
     موبد فیروز آذرگشسب
      تهران 1337
 • » فروغ مزدیسنی
     کیخسرو شاهرخ
      تهران 1340
 • » عصر زرین فرهنگ ایران
     ریچارد ن. فرای، مترجم مسعود رجب نیا
      تهران، انتشارات سروش 1358
 • » عصر اوستا
     اشپیگل، گیگر، ویندیشمن، سن جانا- ترجمه هاشم رضی ومجید رضی
      تهران، انتشارات آسیا، 1343 قطع وزیری، گالینگور،288 رویه
 • » طلوع و غروب زردشتی گری
     آر. سی. زنر، برگردان دکتر تیمور قادری
      تهران، انتشارات فکر روز1375 قطع وزیری،جلد گالینگور، 543 رویه
 • » صنایع و فنون ادبی و آرایش هنری در اوستا
     سکینه منصوری
      تهران، انتشارات فروهر1378 قطع وزیری، جلد شومیز، 176 رویه
 • » شهر روشن زرتشت
     دکتر حسین وحیدی
      تهران، نشر روزگار 1388
 • » شناسایی زرتشت
     مهربان مهرخداوندی
      تهران، انتشارات فروهر 1350
 • » شناخت اساتیر ایران
     جان هینلز، ترجمه ژاله آموزگار- احمد تفضلی
      نشر آویشن- چشمه 1368
 • » شایست ناشایست
     به کوشش کتایون مزداپور
      تهران، موسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی 1369
 • » سیری در آموزش گاتاها
     موبد رستم شهزادی
      تهران، انجمن زرتشتیان تهران1363 وزیری، شومیز، 72 رویه
 • » سیری درآیین مزدیسنا
     مهرداد مهرین
      تهران، انتشارات فروهر 1361
 • » سوشیانس
     ابراهیم پور داوود
      هندوستان، انتشارات انجمن ایرانی بمبئی 1346
 • » سوشیانت
     علی اصغر مصطفوی
      تهران، چاپ ندا 1361
 • » سروش یسن
     محمد تقی راشد محصل
      تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی 1382
 • » سروش پیر مغان، یادنامه جمشید سروشیان
     به کوشش کتایون مزداپور
      تهران، انتشارات ثریا1381 وزیری، گالینگور، 936 رویه
 • » سروش و آتش، نگاهی گذرا به زرتشت و تعالیم آن
     قاسم آذینی فر
      تهران، نشرآرویج 1384 قطع وزیری، جلد شومیز، 100 رویه
 • » سرود هایی از اوستا
     پژوهش وگزارش: زضا مرادی غیاث آبادی
      تهران، انتشارات بوره که ای وپژوهش های ایرانی قطع وزیری، شومیز، 80 رویه
 • » سرود بنیاد دین زرتشت
     دکتر محمد مقدم
      تهران، انتشارات فروهر1363 قطع وزیری، جلد شومیز، 60 رویه
 • » سرزمین موعود
     علی اصغرمصطفوی
      تهران، 1361
 • » سد در
     ...
      هندوستان، بمبئی، 1309 ، تهران 1343
 • » ستیزوسازش زرتشتیان مغلوب ومسلمانان غالب در جامعه ایران نخستین سده های اسلامی
     جمشید گرشاسب چوکسی، ترجمه نادر میر سعیدی
      تهران، انتشارت ققنوس 1381
 • » ستوت یسن
     دکترعلی اکبر جعفری
      تهران، سازمان انتشارات فروهر، 1359 قطع وزیری، جلد گالینگور- شومیز، 414 رویه
 • » سال دینی زرتشتیان
     ترجمه رشید شهمردان
      تهران، انتشارات فروهر 1356
 • » زَندِ وُهومَن یَسَن و کارنامه اردشیر بابکان
     صادق هدایت
      تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم1342 قطع وزیری، جلد گالینگور، 212 رویه
 • » زندگی و مهاجرت آریائیان برپایه گفتارهای ایرانی
     فریدون جنیدی
      تهران، چاپ اول بنیاد نیشابور1358، چاپ سوم نشر بلخ1385
 • » زناشویی در ایران باستان
     کاتراک، ترجمه موبد شهزادی
      تهران 1342
 • » زمینه فرهنگ وتمدن ایران
     علیقلی محمودی بختیاری
      شرکت افست، 1352
 • » زمان و زادگاه زرتشت
     گراردونیولی، ترجمه سید منصور سید سجادی
      تهران، آگه 1381 وزیری، 326 رویه
 • » زمان زرتشت
     پرفسور جمشید کاووسجی کاتراک
      تهران چاپ رنگین،1345
 • » زروان یا معمای زرتشتی گری
     آر. سی. زنر، ترجمه دکتر تیمور قادری
      تهران، انتشارات فکرروز 1374 قطع وزیری، گالینگور، 416 رویه
 • » زرتشتیان یکتا پرست هستند
     موبد رستم شهزادی
      انجمن زرتشتیان تهران، چاپ فروهر 1362
 • » زرتشتیان، باورها و آداب دینی آنها
     مری بویس، ترجمه بهرامی عسکر
      تهران انتشارات ققنوس 1381
 • » زرتشتیان ایران پس از اسلام تا امروز
     دکتر کتایون نمیرانیان
      تهران، مرکز کرمان شناسی، 1378
 • » زردشت و گاشماری ایرانی
     ضیاء الدین ترابی
      تهران، نشر آوای کلار 1387 وزیری، 368 رویه
 • » زرتشت و همزمانان او در ویدا
     برداشت و ترجمه: رشید شهمردان
      تهران، انجمن فرهنگ ایران باستان 1357
 • » زرتشت و جهان غرب
     دوشن گیمن، ترجمه مسعود رجب نیا
      تهران، انجمن فرهنگ ایران باستان 1350 قطع وزیری، جلد شومیز، 188 رویه
 • » زرتشت و تعلیمات او
     هاشم رضی
      تهران، انتشارات فروهر 1344
 • » زرتشت وآموزش های او
     موبد رستم شهزادی
      تهران، انتشارات فروهر1371 قطع وزیری، جلد شومیز، 151 رویه
 • » زرتشت سیاستمدار یا جادوگر
     هینگ، ترجمه کامران فانی
      تهران، نشرسروش 1358
 • » زرتشت چه می گوید؟
     ژان وارن، ترجمهً عنایت الله شکیباپور
      تهران، انتشارات سعیدی
 • » زرتشت پیامبر ایران باستان
     سعید قانعی
      تهران، انتشارات به آفرین 1386 جلد گالینگور 367 رویه
 • » زرتشت از دیدگاه دانشمندان اروپایی امروز
     ک. رمپیس، ترجمه نجم آبادی
      تهران، انتشارات ویسمن 1349
 • » زرتشت ( مزدیسنا و حکومت )
     مهندس جلال الدین آ شتیانی
      تهران، شرکت سهامی انتشار 1366
 • » زرتشت باستانی وفلسفه او
     مودب
      مصر1933 میلادی
 • » زراتشت نامه
     زرتشت بهرام پژدو، به کوشش محمد دبیر سیاقی
      تهران 1338
 • » زبان و ادبیات پهلوی
     جهانگیر تاوادیا، ترجمه نجم آبادی
      تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1348
 • » زادسال سپیتمان، پژوهشی نو درباره زمان زندگی زرتشت برپایه دانش زیست شناسی
     پژوهش ونگارش: سورنا فیروزی
      تهران، آشیانه کتاب 1387
 • » روایت پهلوی
     ترجمه مهشید میر فخرایی
      تهران، موسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی1367 قطع وزیری، جلد شومیز، 226 رویه
 • » روابط حکمت الشراق وفلسفهً ایران باستان
     هنری کُربن، گزارش احمد فردید و عبدالحمید گلشن
      تهران، موسسهً پژوهشی حکمت وفلسفه ایران چاپ سوم 1385 تهران، انتشارات اساطیر، 1382 قطع وزیری، گالینگور، 128 رویه
 • » راهنمای آشنایی با دین وآموزش های اشوزرتشت
     موبد دکترجهانگیراشیدری
      تهران، انتشارات فروهر1381
 • » راهنمای دین زرتشتی
     هاشم رضی
      تهران، انتشارت فروهر1352
 • » رازوری در آیین زرتشت (عرفان زرتشتی)
     شیوا کاویانی
      تهران، انتشارات ققنوس 1377
 • » راز بقای تمدن وفرهنگ ایران، چند مقاله تاریخی
     دکتر حسینعلی ممتحن
      تهران، انتشارات دانشگاه ملی1355 قطع وزیری، جلد شومیز، 388 رویه
 • » دین هخامنشیان
     اردشیر جهانیان
      تهران، نشر چهر 1349
 • » دین های ایران باستان
     نیبرگ، ترجمه دکتر نجم آبادی
      تهران 1359
 • » دینکرد
     محمد جواد مشکور
      تهران، نشریه اسپند، چاپ پتکن چی1325 وزیری، شومیز، 170 رویه
 • » دیدی نو از دینی کهن، فلسفه زرتشت
     دکتر فرهنگ مهر
      تهران، انتشارات جامی 1374 وزیری، شومیز، 258 رویه
 • » دورنمایی از فرهنگ ایرانی واثر جهانی آن
     دکتر ذبیح الله صفا
      تهران، انتشارات هیرمند 1375
 • » دین مزدایی
     مهرداد مهرین
      تهران، انتشارات فروهر 1364
 • » دین پایهً زرتشتی
     دکتر حسین وحیدی با همکاری رشید شهمردان
      تهران، انتشارات اشا 1359
 • » دین زرتشت
     دکتر جلیل محمدی
      زنجان، نیکان کتاب زنجان 1387 قطع وزیری، جلد شومیز، 328 رویه
 • » دین بهی (فلسفه دین زرتشت)
     مهرداد مهرین
      تهران، انتشارات فروهر1362
 • » دیانت زرتشتی
     ترجمه فریدون وهمن
      تهران 1348
 • » دیانت زرتشت
     حسام نقبانی
      تهران، نشر عالی فکر 1339
 • » دیالکتیک در گات های زرتشت و مثنوی معنوی
     دکتر حسین وحیدی
      تهران، نشر روزگار1388
 • » دیالکتیک در گاتها
     دکتر حسین وحیدی
      تهران، انتشارات فروهر 1360
 • » دستور زبان اوستایی، بخش دوم دستور
     پژوهش: هاشم رضی
      تهران، انتشارات فروهر 1368 قطع وزیری، گالینگور، 592 رویه
 • » دبستان مازدیسنی
     ؤ
      هندوستان، بمبئی 1907 میلادی
 • » دانستنی های آیین زرتشتی
     دستور خورشید دابو، ترجمه رشید شهمردان
      تهران، چاپ خواجه 1358
 • » دانستنیهای دین
     به کوشش کیخسرو خسرویانی (راستی)
      تهران، چاپ راستی 1361
 • » دانشنامه مزدیسنا
     دکتر جهانگیر اشیدری
      تهران، نشر مرکز1371
 • » دانشنامه ایران باستان
     پژوهش ونوشته: هاشم رضی
      تهران، نشر سخن 1381 قطع وزیری، جلد گالینگور، 3268 رویه
 • » دادگاهِ چَم
     نسیم علیپور
      تهران، نشرسمیرا 1384 قطع وزیری، جلد شومیز، 192 رویه
 • » خود پتت، توبه خویش
     ابراهیم میرزای ناظر
      تهران، انتشارات فروهر، 1367 قطع وزیری، جلد شومیز، 80 رویه
 • » خط وفرهنگ
     ذبیح بهروز
      تهران، انتشارات فروهر، 1363
 • » خُرمشاه
     ابراهیم پورداوود
      هندوستان، انتشارات انجمن ایرانی بمبئی، 1325
 • » خرده اوستا، گات ها، سرودهای زرتشت به شعر
     دکتر علی محمد آقامحمدی
      تهران، انتشارات تیمور زاده 1380 قطع وزیری، جلد شومیز، 310 رویه
 • » خرده اوستا
     گزارش: دکتر حسین وحیدی
      تهران، بنیاد فرهنگی سُرن سروشیان 1368 قطع وزیری، گالینگور، 115 رویه
 • » خرده اوستا، برگزیده یی از نیایش های روزانه
     علی اکبر جعفری، مهربان خداوندی
      مرکز زرتشتیان کالیفرنیا 1362
 • » خرده اوستا (با متن دین دبیره)
     نگارش وگردآوری: رشید شهمردان
      هندوستان، انجمن ایرانی بمبئی 1308 یزدگردی وزیری، گالینگور، 330 رویه
 • » خرده اوستا
     ابراهیم پورداود
      انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی، 1310
 • » خرده اوستا
     به کوشش: رشید شهمردان، گزارش فارسی: دکتر حسین وحیدی دست نویس: فریدون بهزاد رستگاری
     تهران، انتشارات فروهر 1349 قطع وزیری، جلد گالینگور، 377 رویه
 • » خاطرات ارباب کیخسرو شاهرخ
     به کوشش شاهرخ شاهرخ، ترجمه غلامحسین میرزا صالح
      تهران، نشر مازیار 1381 قطع وزیری، شومیز، 219 رویه
 • » حماسه اهورایی گاهان
     دکتر چاوش اکبری (یسنای تبریزی)
      تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی 1383 قطع وزیری، جلد شومیز، 285 رویه
 • » حکمت خسروانی
     هاشم رضی
      تهران، انتشارات بهجت، 1379 قطع وزیری، جلد گالینگور، 717 رویه
 • » حقوق جهان در ایران باستان
     فریدون جُنیدی
      تهران، نشربلخ 1384 قطع وزیری، جلد شومیز، 267 رویه
 • » چنین گفت زرتشت
     فریدریش ویلهلم نیچه، ترجمه داریوش آشوری
      انتشارات آگاه، چاپ هشتم1372
 • » جهان معنوی ایرانی از آغاز تا اسلام
     گئو ویدن گرن، برگردان محمود کُندری
      تهران، نشر میترا 1381 قطع وزیری، جلد شومیز، 318 رویه
 • » جهان فروری
     دکتر بهرام فره وشی
      انتشارات کاریان چاپ دوم 1364 قطع وزیری، شومیز، 161 رویه
 • » جهان بینی زرتشتی و عرفان مغان
     دکتر حسین وحیدی
      تهران، انتشارات آسیا
 • » جهان بینی زرتشتی
     موبد رستم شهزادی
      تهران، انتشارات فروهر1367
 • » جهان بینی اشوزرتشت (پیام آورایرانی)
     موبد دکتر اردشیر خورشیدیان
      تهران، انتشارات فروهر1383 قطع وزیری، جلد شومیز، 407 رویه
 • » جشن های ایرانی
     دکتر پرویز رجبی
      تهران، انتشارات آرتامیس 1387 قطع وزری، جلد شومیز، 308
 • » جشن های ایران باستان
      سرگرد مراد اورنگ
      تهران 1335
 • » جشن های آتش
     هاشم رضی
      تهران، انتشارات بهجت 1383 قطع وزیری، جلد گالینگور، 222رویه
 • » جشن های آتش، جشن سده، چهارشنبه سوری
     پژوهش و نوشته: هاشم رضی
      تهران، انتشارات فروهر، 1358 قطع وزیری، جلد شومیز، 274 رویه
 • » جشن های آب
     هاشم رضی
      تهران، انتشارات بهجت 1383
 • » جشن نوروز،جشن آفرینش آدمیان
     مراد اورنگ
      تهران، چاپ چهر 1351
 • » جستاری دربارهً آیین وگزارش های سپندینه
     آونهیر زُهراب
      شیراز، انتشارات راهگشا، 1382 قطع وزیری، جلد گالینگور، 404 رویه
 • » جستاری در فلسفهً زرتشتی
     مری بویس، الن ویلیامز، فلیپ جی، کرین بروک، جان هیلنز
      قم، انتشارات دانشگاه ادیان ومذاهب1388 قطع وزیری، جلد گالینگور، 180 رویه
 • » جستاری در آیین زرتشت
     مهرداد قدردان
      شیراز، نشر رخشید 1386
 • » جایگاه نور و آتش در آیین زرتشت
     پژوهش ونگارش: مهرداد قدردان
      شیراز، انتشارات افق پرواز خشتی بزرگ، مصور 143 رویه
 • » تمدن وفرهنگ ایران پیش از اسلام
     تمدن وفرهنگ ایران پیش از اسلام
      مسعود روحی تهران، انتشارات فروهر1383
 • » تعلیمات زرتشت
     رشید شهمردان
      هندوستان، چاپخانه هور بمبئی، 1311
 • » تعالیم مغان
     آر.سی.زنر، ترجمه دکتر فریدون بدره ای
      تهران، انتشارات توس 1377
 • » تطبیق دین اسلام ودین زرتشت
     مهدیه صاحبدل
      تهران، نشر گل بیتا 1386 جلد شومیز 114 رویه
 • » تاریخ کیش زرتشت
     مری بویس ترجمه همایون صنعتی زاده
      انتشارات توس
 • » تاریخ وفرهنگ زرتشتیان شریف آباد(اردکان)
     پژوهش: موبد جهانگیر اشیدری
      تهران، انجمن شریف آباد مقیم مرکز(اشا)1380 قطع وزیری، جلد گالینگور مصور، 220 رویه
 • » تاریخ و ادبیات ایران پیش از اسلام
     گردآوری دکتر سید محمد ترابی
      تهران، انتشارات ققنوس، 1373
 • » تاریخ زرتشتیان (فرزانگان زرتشتی)
     رشید شهمردان
      تهران، انتشارات فروهر1363
 • » تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان
     رشید شهمردان
      چاپ راستی تهران 1360
 • » تاریخ زرتشتیان کرمان
     جمشید سروش سروشیان
      تهران، انتشارات علمی وفرهنگی 1371
 • » تاریخ پهلوی وزرتشتیان
     جهانگیر اشیدری
      تهران، انتشارات ماهنامه هوخت، 1355
 • » تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام
     دکتر احمدتفضلی
      تهران، انتشارات علمی 1376
 • » تاریخ ادبیات عصر اوستایی
     پرفسورعباس مهرین
      تهران، بنگاه مطبوعاتی عطایی 1350
 • » پیوند مهرگان، گذری برآیین وپیوند زن وشویی زرتشتیان
     گردآوری: شهریار هیربد
      یزد، نشر بقیه العتره، چاپ زیتون 1384
 • » پیشدادیان وکیانیان
     احمد نوری
      تهران، نشر مرسا 1380
 • » پند نامه ملا فیروزبن ملاکاووس
     به گزارش بنشاهی
      بمبئی 1327
 • » پیر مغان
     ابوالقاسم پرتو
      تهران، نشر اندیشه 1376
 • » پیرسبز
     
      تهران، کانون زرتشتیان شریف آباد مقیم مرکز 1347
 • » پژوهشی در فرهنگ باستانی و شناخت اوستا
     به کوشش: مسعود میرشاهی
      پاریس، انجمن فرهنگ باستان، انجمن پیوند 1997 میلادی قطع وزیری، جلد شومیز، 397 رویه
 • » پژوهشی در فرهنگ زرتشتی
     دکتر حسین وحیدی
      تهران، انتشارات فروهر 1360
 • » پژوهشی در سیروزه
     ترجمه دکتر آذرمیدخت دهدشتی
      تهران، انتشارات فروهر1363
 • » پژوهشی در اوستا و آیین یا باور زرتشتی
     گردآوری و نگارش: مازیار قویدل
      لوس آنجلس، انتشارات پارس- سوئد چاپ باران 1382 قطع وزیری، جلد شومیز، 401 رویه
 • » پژوهشی در اساتیر ایران
     مهرداد بهار
      تهران، انتشارات توس 1362
 • » پژوهش در آرمان پارسایی در ایران
     دکتر حسین وحیدی
      تهران، انتشارات فروهر 1353
 • » پرستشگاه زرتشتیان
     رشید شهمردان
      هندوستان، سازمان جوانان زرتشتی بمبئی 1336 یزدگردی
 • » پیام های والای زرتشت به جهانیان
     عبدالعظیم رضایی
      تهران، نشر پیکان 1389 قطع وزیری، جلد گالینگور، 736 رویه
 • » پیام زرتشت
     اکرم بهرامی
      تهران، نشربنیامین 1354 قطع خشتی، مصور 123 رویه
 • » پیام زرتشت
     علی اکبر جعفری
      تهران، سازمان زنان زرتشتی 1346
 • » پیامبر آریایی
     امید عطایی فرد
      تهران، انتشارات عطایی، 1382
 • » پاسخگویی به اتهامات
     موبد اردشیر آذرگشسب
      تهران، انتشارات فروهر1361
 • » بینش زرتشت
     خدادادخنجری
      تهران، ماهنامه چیستا،انتشارات تهران 1375 وزیری، شومیز، 103 رویه
 • » بهرام یشت
     سرگرد مراد اورنگ
      تهران، فروهر 1343
 • » بندهش هندی
     به کوشش: رقیه بهزادی
      تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی 1368
 • » بندهش، فرنبغ دادگی
     گردآورنده: مهرداد بهار
      تهران، انتشارات توس 1369 قطع وزیری، جلد شومیز، 238 رویه
 • » برگردان گات ها
     موبد رستم شهزادی
      تهران، انتشارات فردوس، 1377
 • » بررسی یسنا
     سرگرد مراد اورنگ
      تهران، فروهر 1338
 • » بررسی لطایف عرفانی در نصوص عتیق اوستایی
     بابک عالیخانی
      تهران، انتشارات هرمس 1379
 • » بررسی فروردین یشت
     چنگیز مولایی
      تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز1382
 • » بررسی تاریخ ایران باستان
     مرتضی احدی
      تهران، انتشارات فروهر 1383
 • » بدانیم و سربلند باشیم
     منوچهر منوچهرپور
      تهران، انتشارات فروهر1362
 • » این منم زرتشت ارابه ران خورشید ( مجموعه شعر)
     سید علی صالحی
      تهران، نشر پاسارگاد 1362
 • » ایرانویج
     دکتر بهرام فره وشی
      تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم 1370 قطع وزیری، جلد شومیز، 211رویه
 • » ایرانشاه
     ابراهیم پورداود
      هندوستان، انتشارات انجمن ایرانی بمبئی، 1344
 • » ایران باستان
     م. موله، ترجمه دکتر ژاله آموزگار
      انتشارات توس، چاپ دوم 1363 قطع وزیری، جلد شومیز، 124رویه
 • » ایران از زرتشت تا قیام های ایرانی
     رضا اصفهانی
      تهران، انتشارات الهام، 1366
 • » ایران باستان 550پیش از میلاد تا 650 پس از میلاد
     یوزف ویسهوفر ، ترجمه مرتضی ثاقب فر
      تهران، انتشارات ققنوس 1378
 • » اوستای وَدُردگان
     کنکاش موبدان تهران
      تهران، انتشارات فروهر1363
 • » اوستای کهن، سرودهای زرتشت، گاتاها، برگردان هفت هات
     دکتر آبتین ساسانفر
      تهران، انتشارات بهجت 1383 وزیری، گالینگور، 527 رویه
 • » اوستا و تفسیر بخش های آن
     هاشم رضی
      تهران، انتشارات فروهر1363 قطع وزیری، گالینگور، 471 رویه
 • » اوستا کهن ترین گنجینه مکتوب ایران باستان
     ترجمه و پژوهش: هاشم رضی
      تهران، انتشارات بهجت 1378 قطع وزیری، جلد گالینگور، 667 رویه
 • » اوستا کهن ترین سرود ها ومتن های ایرانی، دوجلدی
     گزارش و پژوهش: جلیل دوستخواه
      تهران، نشر مروارید 1371 قطع وزیری، جلد گالینگور، 1203 رویه
 • » اوستا
     گزارش موبد رستم شهزادی
      تهران، انتشارات فروهر 1355 قطع وزیری، گالینگور، 109 رویه
 • » اندرزنامه های پهلوی
     ترجمه موبد اردشیر آذرگشسب
      تهران، چاپ راستی 1346
 • » اندرزنامه زرتشت
     برداشت: کورش نیکنام
      تهران، انتشارات تیس 1386
 • » انجمن زرتشتیان تهران یک سده تلاش وخدمت
      گردآوری: فرامرز پوررستمی
      هران، انتشارات فروهر 1387
 • » اَناهیتا در استوره های ایرانی
      دکتر سوزان گویری
      تهران، انتشارات جمل الحق 1379
 • » امشاسپندان
      سرگرد مراد اورنگ
      تهران 1344
 • » افسانه های کهن در اوستا
     دکترآبتین ساسانفر
      آبنوس 1378
 • » اصل ونسب ودین های ایرانیان باستان
     عبدالعظیم رضایی
      تهران، نشرنویسنده، چاپ سوم 1374
 • » اُشیدر و سوشیانت
     سرگرد مراد اورنگ
      تهران 1342
 • » اشاوهیشتا یا پیام زرتشت
     مهرداد مهرین
      تهران، انتشارات فروهر 1336
 • » اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران
     به کوشش تورج امینی
      تهران، سازمان اسنادملی ایران، 1380 قطع وزیری، جلد گالینگور، 700 رویه
 • » استوره های ایرانی
     وستا سرخوش
      کرتیس، ترجمه عباس مخبر تهران،نشر مرکز1373
 • » استوره سوشیانت، موعود زرتشت
     علی اصغر مصطفوی
     انتشارات فرهنگ دهخدا1381
 • » استوره زندگی زرتشت
     ژاله آموزگار- احمد تفضلی
     تهران، نشر آویشن، چشمه، چاپ دوم 1372 وزیری، شومیز، 116 رویه
 • » اساتیر ایران باستان
     عصمت عرب گلپایگانی
      تهران، انتشارات هیرمند1376
 • » اژدها در اساتیر ایران
     دکتر منصور رستگار فسایی
      شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز1365 قطع وزیری، شومیز، 342 رویه
 • » از نوروز تا نوروز
     پژوهش ونگارش: کورش نیکنام
      تهران، انتشارات فروهر1379 قطع وزیری، جلد شومیز، 134 رویه
 • » اردای ویرافنامه
     ترجمه دکتر رحیم عفیفی
      مشهد 1343
 • » ادبیات سُنتی زرتشتی
      هاشم رضی
     تهران،انتشارات فروهر1353
 • » ادبیات زردشتی به زبان فارسی
     ژاله آموزگار
      تهران، مجله دانشکده ادبیات تهران، 1348
 • » دب واخلاق در ایران پیش از اسلام
     دکتر محمد محمدی ت
     اهران، انتشارات فرهنگ وهنر1352
 • » اخلاق ایران باستان
     دین شاه ایرانی
      تهران، چاپخانه راستی، چاپ سوم 1334
 • » احوال شخصیه زردشتیان ایران
     محمدتقی دامغانی، وکیل پایه یک دادگستری
     تهران، انتشارات امیرکبیر1334
 • » آموزشهای اشوزرتشت
     رشید شهمردان
      بمبئی، 1311؛ تهران 1362
 • » آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران
     انجمن زرتشتیان تهران
      تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی فروهر 1386
 • » آیین مهر، میترائیسم
     نوشته وپژوهش: هاشم رضی
      تهران، انتشارات بهجت 1371 قطع وزیری، جلد شومیز، 454 رویه
 • » آیین مغان، پژوهشی درباره دین های ایرانی
     هاشم رضی
     تهران، انتشارات سخن 1382 ‪-‬ قطع وزیری، جلد گالینگور، 471رویه
 • » آیین کفن ودفن زرتشتیان
     موبد اردشیر آذرگشسب
     موبد اردشیر آذرگشسب
 • » آیین سدره پوشی
     موبد اردشیر آذرگشسب
     تهران 1345
 • » آیین زناشویی زرتشتیان
     موبد اردشیر آذرگشسب
      تهران، 1345
 • » آیین زرتشت و تاثیر ونفوذ آن در شرق وغرب
     مهرداد مهرین
     تهران، فروهر 1360
 • » آیین زرتشت، کهن روزگار وقدرت ماندگارش
     مری بویس، ترجمه ابوالحسن تهامی
     تهران، انتشارات نگاه 1386
 • » آیین زرتشت
     جهانگیر موبد گشتاسب اشیدری
     کانادا 1385 ‪-‬ قطع وزیری، جلد شومیز، 155 رویه
 • » آیین راستی ویکتاپرستی
     مهرداد مهرین
     تهران، انتشارات فروهر 1361
 • » آیین دین زرتشتی
     موبد مهرگان سیاوخش
     بمبئی 1921 میلادی
 • » آیین برگزاری جشن های ایران باستان
     موبد اردشیر آذرگشسب
     تهران 1356
 • » آیین راستی یکتاپرستی زرتشت
     مهرداد مهرین
     تهران، انتشارات فروهر1361، 94 رویه
 • » آیین اختیار
     کورش نیکنام
     تهران، انتشارات تیس 1385 ‪-‬ قطع وزیری، جلد شومیز، 134 رویه
 • » آوای زنگوله ها
     دکتر حسین وحیدی
      تهران، انتشارت کتاب سرا 1365 ‪-‬ وزیری، شومیز، 158 رویه
 • » آموزش و پرورش در ایران باستان
     دکتر علیرضا حکمت
     تهران، موسسه تحقیقات وبرنامه ریزی علمی وآموزشی 1350
 • » آموزشهای زرتشت پیامبرایران
     تهمورس ستنا، برگردان موبد رستم شهزادی
     بنیاد انتشارات فرهنگ آریایی 1354
 • » آذرباد مهراسپندان
     رهام اشه، شهین سراج
     تهران، انتشارات فروهر1379 ‪-‬ قطع وزیری، جلد شومیز، 217 رویه
 • » آتش وآتشکده
     خداداد خنجری
     تهران، نشریه چیستا 1373
 • » آتش نیایش
     سرگرد مراد اورنگ
     تهران1344
 • » آتش در ایران باستان
     موبد اردشیر آذرگشسب
     تهران 1350
 • » آب، گرمابه وپاکیزگی نزد زرتشتیان ایران
     جمشید سروش سروشیان
     تهران، نشر ماکان 1376 ‪-‬ قطع وزیری، جلد شومیز، 71 رویه
 • » آئینه آیین مزده یسنی
     کیخسرو شاهرخ با یاد داشت سرگرد اورنگ
     تهران، چاپ آفتاب 1337