" بهترین سعادت و خوشی به آموزگار دانایی خواهد رسید كه پیام آیین راستی را بیاموزد. پیامی كه انسان ها را به سوی رسایی و جاودانگی می رساند و آنگاه آموخته هایش را به دیگران بیاموزد. پاداش چنین آموزگاری شهریاری مینوی در پرتو منش نیك خواهد بود." 
گات ها، هات 31 بند 6