جستارها

سرودِ یَتا اهو وَئیریُو ، بینش آرمانی اشوزرتشت

 • این سرود، یک شعر سه فردی (مصراعی) است که هرفردِ آن دارای شانزده آهنگ (سیلاب) است و در وزنِ شعری همانند نخستین بخش از سرود های زرتشت ( اَهنَوَد گات ) است به همین روی اَهونَه وَر نیز نام گرفته است. 
  سرود یتا اهو در کنارسرود دیگری از اوستا به نام اَشِم وُهو، هریک به تعدادی مشخص بارها در نیایش های اوستایی تکرار می شود.

دو گوهر همزاد ، زایندۀ نیکی و بدی

 • در بینش زرتشت، بدی وناراستی را انسان می آفریند و خداوند هیچگونه دخالتی در پیدایی آن نخواهد داشت. بر پایۀ این نگرش و در هنجار و سامان درست هستی که زرتشت آن را اشا نامیده است، انسان دارای ویژگی اختیار و امتیاز آزادی گزینش است. انسان آزاد است که چگونه بیندیشد و با اختیارخویش آنچه را که مایل است انتخاب کند.

اندرز انوشه روان خسرو قبادان

 • آری این بدن دیروز از شكوه و جایگاه پادشاهی دست به كسی نمی‌داد و امروز از پلیدی كسی دست به آن نمی‌گذارد. پس ای مردم، پارسا و نیكوكار باشید و در نیكی و بهروزی جهان و جهانیان بكوشید. در پیروی از دین راستی و پیمان استوار بمانید و با ردان و راستان همراه باشید، اندرز معلمان روحانی را بشنوید و به كار بندید. 

آخرين اندرز كورش به هنگام درگذشت

 • اكنون احساس میكنم جان از پيكرم میگسلد... اگر از ميان شما كسي میخواهد دست مرا بگيرد يا به چشمانم بنگرد. تا هنوز جان دارم نزديك شود و هنگامیكه روي خود را پوشانده‌ام از شما خواستارم كه پيكرم را كسي نبيند حتي شما فرزندانم. 
  از تمام پارسيان و متحدان بخواهيد تا بر آرامگاه من حاضر شوند و مرا از اينكه ديگر از هيچگونه بدي رنج نخواهم برد، درود فرستند. 

آخرین گفتار داریوش بزرگ

 • سفارش دیگر من به تو این است كه هیچگاه كارگزاران كشوری را به خود راه نده چون هردوی آنها ویرانگركیان با ارزش ایران هستند و هرگز دروغكار و چاپلوس را بر مردم چیره نگردان زیرا آنها ممكن است به هنگام اخذ مالیات بر مردم بیداد كنند

جان باختگان زرتشتی

 • ایرانیان باستان برپایه آموزش های اشوزرتشت و باورهای دینی و فلسفی خود، جان باختن در راه ارزش های نیك انسانی را از كارهای پسندیده می دانستند. در پیام اشوزرتشت بر هر فرد بایسته است تا در گام اول ، خصلت های لازم انسان بودن را در خود پرورش دهد ، سپس در راه گسترش راستی و مهر كوشش كند یا به عبارتی علیه دروغ و كژاندیشی مبارزه پیگیر داشته باشد و در این راه حتی از فدا كردن جان خود نیز در صورت نیاز دریغ نداشته باشد. 

بیگانه آشنا ، آشنای بیگانه!

 • پیام و آموزه های زرتشت در رستگاری انسان ها بر همگان آشنا و آشكار است، این بینش یکی از فلسفه های برجسته و ارزشمند جهانی به شمار می آید که کمتر به آن پرداخته شده وجایگاه شایسته خود را به دست نیاورده است. برخی از پژوهشگران که جهان بینی زرتشت را جان مایه مقاله ونوشتار خود درآورده اند، گواهی داده اند که چه شاهکار اخلاقی و گوهری نهفته در فلسفه وجودی انسان را می توان از سروده های این آموزگار باستانی برداشت کرد.

صفحه‌ها

اشتراک در جستارها