ینگهه هاتام، سرود برتری جایگاه زن و مرد در اوستا

یِنگهه هاتام. آئت یِسنِه . پَئی تی وَنگهُو. 
مزدا اهورا. وَاِتا. اَشات هَچا. 
یا ئونگهامچا. تائونس چا. تائوس چا . یَزَه مَئیدِه .. 

این سرود که بند پانزدهم از هات ۲۷ یسنا می باشد، پیش در آمدی بر هات ۲۸ است که با اشم وهو (بند ۱۳) و یتا اهو (بند ۱۴)، آغاز سرودهای اشوزرتشت (گات ها) به حساب می آید. ینگهه هاتام در بخش های گوناگون اوستا سروده شده است که به هنگام نیایش های آیینی خوانده می شود. ازیکسو اشاره به تساوی حقوق زن ومرد دارد و از سوی دیگر اشاره به ابزار وراهکاری شده است که هرمرد و زن با ارادهً خویش بتواند با دیگری مسابقه بگذارد ودر راه پیشرفت زندگی از رقیب خود پیشی بگیرد. 
چمار(معنی) هریک از واژگانی که در این سرود آمده به زبان پارسی چنین است. 
یِنگهه: از میان ، از بین 
هاتام : مردمان، هستی ها ، 
آئت یِسنِه : برای ستایش، از روی ستایش 
پَئی تی وَنگهُو: به بهترین وجه ، با نیکوترین روش 
مزدا اهورا: خداوند، پروردگار 
وَئتا : می شناسد، تشخیص می دهد 
اشات هَچا : از روی راستی، با هنجار اشا 
یائُونگهانس چا : همهً این ها، همهً آنها 
تانس چا : زنان، بانوان 
تائُوس چا : مردان، آقایان 
یَزَه مَئیده : درود می فرستیم، ستایش می کنیم 

برگردان سرود: 
درود می فرستیم ومی ستاییم، 
همهً زنان ومردانی که از میان مردمان، 
به شناخت اهورامزدا، 
درانجام کارنیک وپیوستن به اشا، 
بهترین باشد. 

اشاره: 
در بینش اشوزرتشت زن و مرد با یکدیگرتفاوتی ندارند و هیچیک به سبب جنسیت یا توانمندی بدنی بر دیگری برتری ندارند، تنها پیوستن به هنجار راستی و اشا ( بهره مندی از منش نیک وسازنده، گفتاردرست وگویش اثربخش و انجام کارنیک وسود رسان) هر مرد و زنی را بهتر، والاتر وارزشمند تر می گرداند. در بینش زرتشت، اشا ، هنجارو نظامی است که برجهان هستی پیوسته جاری و پایداراست زیرا از آغاز ساختارآفرینش بر اشا استوار شده است. همان نیرویی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک را به کار واداشته است تا هستی برای انسان نیزخوش آیند و به کام باشد . در این راستا انسان نیز( زن ومرد ، پسر ودختر ، پیر وجوان ) باید بکوشد تا در هنجار گرایی و گسترش راستی و اشا سهمی داشته باشد. بنابراین کسی که بهرهً بیشتری ازکردار خویش در راستای نیکوکاری وخدمت به دیگران از زمانه برگیرد در مسابقه زندگی، با نشانِ باشکوهِ انسان بودن سرافراز گشته و بر سکوی قهرمانی در جایگاهی بالاترایستاده و از رقیب خود در زندگی پیشی گرفته است.