یكصدمین سال باغ وقفی شیراز با شركت همكيشان شيراز و نماينده زرتشتيان

دكتر نیكنام در مراسم بزرگداشت یكصدمین سال بنیاد نهادن باغ وقفی شیراز شركت كردند، ایشان ضمن پرده برداری از سنگ یادبود یكصد سال قدمت باغ ، باشندگان را دعوت به سرایش همگانی سرود اشم وهو و یتا اهو برای روان و فروهر خیراندیشان بنیان گزار آن كردند. پس از آن در سخنانشان ضمن برشمردن انواع داد و دهش و شرح آن در ایران باستان كه شامل نیاز، میزد و اشوداد(وقف اموال) بوده، پیشنهاد كردند تا از آغاز سده دوم برای این مكان از واژه باغ وقفی كه واژه ای بیگانه است استفاده كرده اند ولی هم اكنون پس از گذشت یكصد سال می توانیم از این نام بهره نگیریم، بلكه پارسی آن را یعنی '' كوشك اشوداد شیراز'' استفاده كنیم. 
نماینده اداره اوقاف ناحیه 3 شیراز و جمعی از همكیشان هم در محل حضور داشتند، با پرده برداری از سنگ نوشته ای كه شرح خرید این باغ و نام وقف كنندگان روی آن نقش بسته است توسط نماینده زرتشتیان صد سالگی گرامی داشته شد. سخنرانی، همنوازی ، سرود، سدره پوشی و برنامه های شاد كه توسط انجمن تدارك دیده شده بود از برنامه های دوروزه این همایش بود.