گفتگو با دانش آموزان دبیرستان فیروز بهرام در تالار این آموزشگاه

گفتگو با دانش آموزان دبیرستان فیروز بهرام در تالار این آموزشگاه

حضور موبد كورش نیكنام در بین دانش آموزان دبیرستان فیروز بهرام كه در تالار این مدرسه گرد هم آمده بودند، ایشان پس از بیان نقش نمایندگان مجلس در جامعه و اختیاراتی كه در قانون گذاری و نظارت بر قانون دارند به پرسش های اجتماعی و آموزشی دانش آموزان پاسخ دادند. 
آقای نیكنام كه پیش از نمایندگی از دبیران این آموزشگاه بودند در جمع دانش آموزان به یاد سال های تدریس خود به زبانی كه دبیر با دانش آموز دارد با آنان سخن گفت و از گفته های ساده و حساس آنان كه پرسش هایی برای جامعه و دین داشتند استفاده كرد.