گزینش پرسش های تستی دینی زرتشتی در آزمون ورودی دانشگاه ها، هماهنگ با منابع درسی دوره آموزشی متوسطه

وزیر محترم علوم و تحقیقات و فن آوری

تذكر به وزیر محترم علوم و تحقیقات و فن آوری درباره گزینش پرسش های تستی دینی زرتشتی در آزمون ورودی دانشگاه ها، هماهنگ با منابع درسی دوره آموزشی متوسطه 
پاسخگویی به تست های چهار گزینه ای دینی در گزینش دانشجو از درصد بالایی برخوردار است.داوطلبان كنكور غیر مسلمان در آزمون ورودی دانشگاه ها ، درس های ویژه مربوط به دین خود را شركت می كنند در تست های چهار گزینه ای مربوط به شركت كنندگان زرتشتی در این آزمون ها بارها مشاهده شده كه از مطالبی خارج از كتاب های درسی دینی بهره گرفته شده، در حالی كه پرسش ها بایستی تنها از كتاب های درسی سه سال آخر دوره متوسطه كه در كلاس ها تدریس می شود و در اختیار دانش آموزان است.برگزیده شوند. شایسته است ترتیبی اتخاذ شود تا حقی از داوطلبان زرتشتی شركت كننده در آزمون دانشگاه ها ضایع نشود و پرسش ها تنها از كتاب های دینی بخش مشترك ادیان و كتاب های ویژه زرتشتیان در دوره متوسطه انتخاب شوند.