گزینش مسیر مناسب برای ایجاد راه آهن اصفهان به شیراز بدون آسیب به میراث فرهنگی نقش رستم

رییس جمهور محترم،وزیر راه و ترابری

معماری نقش رستم و کعبه زرتشت در استان فارس از شاهکارهای میراث فرهنگی ایران است که هر سال گردشگران زیادی از ایران و جهان شکوه آن را تماشا می کنند.در تعیین مسیر حرکت راه آهن از اصفهان به شیراز بایستی فاصله مناسب تا آثار باستانی باقیمانده در این مکان در نظر گرفته شود که از یک سو لرزش های ایجاد شده در حرکت قطار آسیبی به بافت معماری آن وارد نسازد و از سوی دیگر چشم انداز زیبا و با ارزش آن که به صورت طبیعی در دامنه کوه از دیرباز تا کنون خود نمایی میکند،همچنان در تاریخ پایدار بماند.