کنفرانس آشنایی با جشن های ایرانی وزرتشتی، پاریس آبان 1393