چهارمین همایش نمایندگان نهادها، شیراز اردیبهشت 1386