چاره اندیشی در ایجاد نگارش خط فارسی با فن آوری های نوین در ارتباط با اینترنت و ارسال پیام کوتاه تلفن همراه

وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات

بسیاری از کاربران کامپیوتر و فناوری های نوین در جهان با اهمیتی که نسبت به خط و فرهنگ ملی خود داشته اند در اقدام شایسته خویش با نگارش خط ویژه آن ملت در دهکده جهانی مطرح شده و با یکدیگر د ر ارتباط شدند با توجه به ارزش و جایگاه خط و زبان پارسی در شکل گیری برخی از فرهنگ های دیگر و نیازی که ایرانیان به برقراری ارتباط آسانتر و کاملتر با یکدیگر دارند به جای بهره گیری از کلمات بیگانه بایسته است هماهنگی شود تا واژگان پارسی در ارتباط با اینترنت و پیام کوتاه تلفن جایگزین شود