پی گیری قانونی برای اعتراض به حکم صادر شده دادگاه انگلیس درباره حراج آثار تاریخی جیرفت

رییس جمهور محترم . وزیر محترم امور خارجه

آثار با ارزشی در طول ده سال گذشته از منطقه جیرفت به کشور های مختلف قاچاق شده است که بازگو کننده تمدن و فرهنگ ایرانیان از تاریخ هزاره های گذشته است. به تازگی از طرف یکی از دادگاه های انگلیس حکمی صادر شده است که 18 قطعه از آثار قاچاق شده در این کشور به حراج برسد در حالیکه برابر قانون این کشور بایستی 25 سال از ورود این آثار به انگلیس گذشته باشد شایسته است اقدام فوری و اعتراض نسبت به حکم دادگاه انگلیس در این مورد صورت پذیرد