پیام نوروز ۱۳۹۰

 

یاران، جشن نوروزتان خجسته باد 
در...دین ما 
هویت انسان به اندیشه، گفتارو کردار نیک بستگی دارد 
در...کیش ما 
اشویی و راستی پیوسته پیروز است 
در...گزینش ما 
دانایی و خردمندی هدیه داده می شود 
در...فرهنگ ما 
سرور و شادمانی جلوه گر است 
در...نیایش ما 
خدمتگزاری و خوشبختی برای دیگران آرزو می شود 
در...آیین ما 
انسان به فروتنی و پارسایی می اندیشد 
در...عرفان ما 
از نیک اندیشی به جاودانگی خواهیم رسید 
در...باور ما 
وفاداری و مهربانی تراوش خواهد شد 
در...بینش ما 
باید دروغ نابود شود و راستی گسترش یابد 
در...روش ما 
باید شکیبا و از خود گذشته بود 
در... مرام ما 
باید همچون شمع سوزش و سازش داشت 
در...دانشگاه ما 
عشق و فداکاری آموزش داده می شود 
در...برخورد ما 
لبخند و مهربانی کارساز است 
در...سنت ما 
دهشمندی به یادگار مانده است 
در...مسلک ما 
همهً انسان ها با یکدیگر برابرند 
در...مبارزه ما 
شمشیر و جنگ افزارجایگاهی ندارد 
ولی در...سرزمین ما 
جوانه های مهرو آزادگی همچنان شکوفا خواهد شد 
زیرا اکنون 
با فرارسیدن بهار، گلپونه های شادی به شما ارمغان شده است 
نوروزتان فرخنده و پُرگل باد