پیام تبریک نوروز 1386

همکیشان ارجمند

در دین ما 
راستی رهگشاست 
در کیش ما 
نیک اندیشی سر آغاز است 
در گزینش ما 
خردمندی بایسته است 
در نیایش ما 
خدمتگزاری هدف است 
در فرهنگ ما 
شادی فراگیر است 
در باور ما 
وفاداری پویا است 
در آیین ما 
فروتنی سفارش شده است 
در سنت ما 
دهشمندی شایسته است 
در عرفان ما 
جاودانگی سرانجام است 
در بینش ما 
دروغ ناشایست است 
در برخورد ما 
مهربانی سازگار است 
در روش ما 
شکیبایی پایدار است 
در زندگی ما 
خوشنامی به یادگار است 

همه و همه را در سال نو برای همنوعان خود آرزو کرده،خواستار باشیم. 
نوروزتان پیروز 
و هر روزتان نوروز باد 

کورش نیکنام