پیام تبریك نوروزی ۱۳۸۵

دوستان یاران همكیشان

دوستان 
یاران 
همكیشان 
هنگامی كه روان جهان 
بار دیگرجانی تازه می گیرد 
ابرهای سرگردان 
با پیام بارش به هر سو می روند 
با دو نسیم به هیجان و تكاپو درآمده 
با روشنایی خورشید كنكاش كرده 
در همایشی جانانه 
ابر وباد و مه و خورشید و فلك 
دست به دست هم داده به مهر 
چشم به راه 
فرازآمدن جشن نوروز می شوند 
با شكوه این مهربانی و همازوری 
ما نیز برآن شویم تا شادمانه 
به پیشواز یگانگی و تازگی روان جهان برویم 
شادی نوروز و بركت سال نو 
فرخندگی زادروز پیام آور 
راستی و خرد؛ 
اشورزتشت 
بر همگان خجسته و پیروز باد