پیامی برای ویژگی نخستین روز از سال نو

همکیشان ارجمند

وفا كنیم و ملامت كشیم و خوش باشیم كه در طریقت ما كافریست رنجیدن حافظ 

سنت ها و آیین هایی كه از دیرباز در فرهنگ ما زرتشتیان شكل گرفته بر مبنای محبت به دیگران بوده، همراه با داد و دهش خوش زیستن و شادمان بودن، در این فرهنگ برای فروهر درگذشتگان نیز به روز "فرودگ" در نوزدهم فروردین جشن خواهیم داشت. دو روز ویژه نیز داریم كه به یاد یورش تورانیان و تازیان و كشتار گروهی نیاكان، پرسه همگانی برگزار می شود كه یكی اورمزد وتیر ماه و دیگری اورمزد و اسفند ماه می باشد كه در خانه ها یا در سالن ها همه به دیدار بازماندگانی می رویم كه در گذر یك سال، در گذشته یی داشته اند. 
نخستین روز فرودین، پس از مراسمِ پنجة درگذشتگان قرار گرفته و در فرهنگ ما روز پرسه(!!) نیست، روز شادمانی و آغاز سال نو برای وفا كردن و خوش زیستن است ، 
این روز را گرامی داشته، به پرسة درگذشتگان نسبت ندهیم.