پاسخ دین به خشونت با همايشی در مركز گفتگوی اديان تهران

پاسخ دین به خشونت با همايشی در مركز گفتگوی اديان تهران

سخنرانی دكتر نیكنام پیرامون پاسخ دین به خشونت در محل موسسه گفتگوی ادیان، این همایش در حمایت از روز صلح توسط سازمان ملل در حمایت از روز صلح توسط سازمان ملل در مركز گفتگوی ادیان برگزار شد. نماینده كلیمیان و آشوریان در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند و با حضور آقای ابطحی رییس سازمان در میزگردی به دیدگاه‌های خود پرداختند، موبد نیكنام با ارایه سخنرانی خود كه به مدت 30 دقیقه انجام شد به بینش اشوزرتشت در مورد گسترش صلح و آزادی و مبارزه با خشونت توسط اندیشه، كلام دلنشین و پس از آن با هرگونه ابزار اشاره كردند.