پاسخگویی مناسب به دولت ترکیه در مورد ادعای رسانه های رسمی این کشور که نوروز ایرانی را جشنی ترکی بیان کرده اند

وزیر محترم کشور- وزیر محترم امورخارجه

یکی از برجسته ترین و کهن ترین آیین های جهانی،جشن نوروز ایرانی است.سه سال پیش با درخواست سازمان میراث فرهنگی ایران و با حضور نمایندگانی از کشورهای ایران،آذربایجان،قزاقستان،تاجیکستان،هند،پاکستان،افغانستان،قرقیزستان،ازبکستان و ترکیه قرار شد تا جشن نوروز ایرانی به عنوان یکی از شاهکارهای میراث فرهنگی و معنوی جهان به سازمان یونسکو اعلام کنند ترکیه در برپایی آیین های نوروزی امسال بدون یادی از ایران که پایگاه و زادگاه جشن نوروز است این مراسم را که در کانال های تلویزیون رسمی نیز به نمایش درآمد،نوروز را جشنی ترکی بیان می کرد و بیم آن می رود که آغاز راهی باشد تا نوروز نیز همانند مولانا به این کشور منسوب شود تذکر لازم به دولت ترکیه برای اهمییت جشن نوروز در ایران و پیشگیری از غارت فرهنگی جشن نوروز لازم و ضروری به نظر می رسد.