واگزاری مركز فرهنگی زرتشتیان اروپا در شهر پاریس

واگزاری مركز فرهنگی زرتشتیان اروپا در شهر پاریس

چند تن از خیر اندیشان ساكن فرانسه مركزی را در یكی از خیابان های اصلی پاریس خریداری كرده اند و در نظراست پس از بازسازی و بهسازی آن را به مركز فرهنگی زرتشتیان اروپا تبدیل كنند این ساختمان 3 طبقه سامل بخش های گوناگون شامل سالن همایش ها و سخنرانی، مركز پژوهشی، كتابخانه و محل اسكان موقت استادان و موبدان پژوهشگر خواهد بود. آقای نیكنام كه در گردهمایی همكیشان ساكن پاریس شركت داشتند در سخنرانی ضمن سپاسگزاری از همكیشان اهداكننده این مركز و شاد باش برای كسانی كه در اروپا به پژوهش فرهنگ ایران باستان علاقه مند می باشند، درود زرتشتیان ساكن ایران را به آنان رسانده و خواستار همكاری بیشتر زرتشتیان خارج از كشور در یاری رساندن همكیشان خود در به ایران شدند زیرا جایگاه اصلی برای پاسداری از سنت های زیبا و ارزشمند زرتشتی كشور ایران است. 
تاسیس مركز فرهنگی ، آموزشی، هنری و ایجاد اشتغال برای جوانان در ایران و سرمایه گزاری در بخش گردشگری و دیدار جهانگردان از سنت های زرتشتیان در روستاهای زرتشتی نشین از مواردی بود كه نماینده زرتشتیان در سخنان خود به آنها اشاره كردند.