نقش فلز گداخته در بینش زرتشت

بنام اهورامزدا 
بنام او که شادی را آفرید او که جهانیان را آفرید 
و شادی را برای جهانیان آفرید. 
بنام او که خرد و منش نیک را در نهاد انسانها جای داد. 

نام مقاله : آغاز زندگی و مفهوم آفرینش و آهن گداخته، واژه هایی شاید گنگ! در گاتها 
"ایدون سخن می دارم از آنچه برای جهان بهتر است. از دین راستین آموختم، ای مزدا، کسی که آن را (جهان را) بیافرید پدر برزیگر نیک منش و زمین دختر نیک کنش اوست. نتوان فریفتن اهورای بهمه نگران[بینا] را." بند 4 های 45 ترجمه استا پورداود. 
سخن هر چه گویم همه گفته اند / برِ باغ دانش همه رُفته اند 
(شاهنامه فردوسی، تصحیح دکتر خالقی مطلق) 
"آغاز زندگی"، "فلز یا آهن گداخته" در گاتها، واژه هایی است که اگر هر فردی به آن برسد بر آن واژه ها خواهند ماند و برایش در آغاز گنگ یا نامفهوم خواهد بود و باید گفت این اتفاق خود شروعی است برای فهمیدن گوشه ای از فلسفه زرتشت که اگر به این واژه ها درست پرداخته نشود پایه های گمراهی را بنا خواهند نمود. در این مقاله که می توان آن را یک مقاله گردآوری شده دانست به سراغ کتابهای چند تن از اساتید و دانشمندان فلسفه زرتشت و زرتشت شناسان خواهیم رفت و معانی و مفاهیم این واژه ها را از نوشته هایشان بریده و در کنار هم می گذاریم تا معانی شاید گنگ و نامفهوم رو به معانی روشن رُخ عوض نمایند. 

سخن گرداورنده: 
برای نخستین بار آگاهی از گاتها و فلسفه زرتشت را از کتابهای بی نظیر استاد ابراهیم پورداود بر فهم و چشم دل نگاشتم. کتابهایی با نوشته هایی مستند و بیان شیوا که فقط می توان آنها را از فردی دانست که مهر به ایران و اشوزرتشت در تمام وجودش به سان شعله های آتش زبانه می کشد. 
به یادش مقاله را با نام بردن منابع [رسمی که استاد در تمامی کتابهایش ادا کرده] آغاز می کنم: 
1. گاتها - ترجمه استاد ابراهیم پورداود(نشریه انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی 1952)- انتشارات اساطیر - چاپ دوم 1384 
2. دیدی نو از دین کهن <فلسفه زرتشت>- دکتر فرهنگ مهر - انتشارات جامی - چاپ چهارم 1380 
3. گاتاها - دکتر آبتین ساسانفر - انتشارات بهجت - 1390 
و یادآور می شوم که جملات داخل [] از نگارنده می باشد.