نخستین همایش نمایندگان نهادهای زرتشتی سراسر کشور، تهران 1384