ناسزا ودروغ های دشمنان​ِ فرهنگِ ایران به پیروان اندیشه زرتشت

 

* دروغ است که می گویند: «زرتشتیان آتش پرستند!» زیرا آتش پیش از زرتشت ودرزمان هوشنگ مهار شده است،  زرتشتیان  به سوی نور وروشنایی نیایش می کنند و چهارآخشیج (عنصر) آب، خاک، هوا و آتش را گرامی داشته آنها را آلوده نمی سازند. 

*دروغ است که می گویند: «زرتشتیان دوگانه پرستند!» اهریمن در برابر اهورامزدا نیست! در همین تارنما و دربخش نوشتارها، گزینه جستارها، نوشته «دوگوهر همزاد، زاینده نیکی وبدی را نگاه کنید. تا جایگاه اهریمن را دریابید.

* دروغ است که می گویند: «زرتشتیان ازدواج با محارم داشته اند!» دربخش نوشته ها از این تارنما، مقاله «خوات ودَتام اوستایی، ازدواج با محارم نیست» را نگاه کنید.

* دروغ است که می گویند: «احکامِ نوشته وَندیداد، برگرفته ازمنش زرتشت است!» بنابراین آشکار است که شیوه برخورد با جسدِ مردگان، بیرون راندنِ وخوارشمردن زنان دردورانِ ویژه ماهیانه، کیفرکشتنِ سگ آبی و مانند اینها که در وندیدادآمده، از تراداد (:سنت) زرتشتیان نیست. در بخش نوشتارها، مقاله «جایگاه وندیداد درادبیات اوستایی» رابه ژرفی بنگرید.

نمونه ای از اینگونه «پندارهای ناروا وناآشنابا پیام زرتشت» را درگزینه جستارها، بخش نوشتارها، آورده این بنگرید و نگران نباشید؛ آشکار است که خورشید برای همیشه پشت ابرها نخواهد ماند...