موبد نیکنام گرامی آیا کردار ناپسند برگرفته از انگره مینو هماهنگ با خواست خداوند است؟

پرسش: 

موبد نیکنام گرامی آیا کردار ناپسند برگرفته از انگره مینو هماهنگ با خواست خداوند است؟

پاسخ: 

خیر؛  زرتشت در بینش خود «اهورامزدا» را سرچشمه خردو دانایی، دانش برتر آگاهانه، و هستی برپایه دانایی بیان کرده است.

خدای اندیشه مزدیسنان در جایگاهی پایدار نشده که هرگاه خواسته وبرنامه ای ویران ساز وآزاردهنده برای مرتوگان(:بشر) پیشنهاد داشته باشد.

 

آشکار است هنگامی که خداوند اندیشه زرتشت چنین جایگاهی را داشته باشد. هرگونه کردار ناشایستی که از مرتوی(:انسان) ناآگاه، نابخرد وکژاندیش روی دهد و از«انگره مینو»(منش ویران کننده) او برگرفته شده باشد. کرداری خواهد بود که با اشا(:هنجار درست و راست هستی) ناهمگون است. بنابراین با خواست خداوند، اهورامزدا(:‌دانایی وآگاهی بیکران هستی مند) وسرچشمه خرد رسا هماهنگی نخواهد داشت.