موبد نیکنام گرامی آیا در دین زرتشت، سخن و یا سفارشی برای پذیرفتن و یا گسترش این دین شده است؟ آیا گرویدن وبه این دین برای همه امکان پذیر است؟ از کسی که بخواهد به تازگی به این دین در آید چه برخوردی خواهد شد؟

پرسش: 

موبد نیکنام گرامی آیا در دین زرتشت، سخن و یا سفارشی برای پذیرفتن و یا گسترش این دین شده است؟  آیا گرویدن وبه این دین برای همه امکان پذیر است؟  از کسی که بخواهد به تازگی به این دین در آید چه برخوردی خواهد شد؟

پاسخ: 

 

سراسِر اندیشه و بینش زرتشت آموزه هایی در راستای گسترش آیین راستی و خرد است.  دینی کهنه تنها با پندارهای نادرست وخرافه پرستی هم خوانی ندارد بلکه گرایش به دانش وآگاهی را به یاری خرد سفارش می کند. تا زندگی این جهانی سرشار از شادی گردد. 

 

 زرتشت باور دارد که هر مَرتو(:انسان) که به دین راستی باورمند شده است، خویشکاری (:وظیفه) دارد تا در برانداختن کژ اندیشی و فراخواندن (:دعوت) دیگران به آیین خردمندی کوشش کند. اشوزرتشت در یکی از بندهای سروده هایش(:گات ها) می فرماید: 

 

«بهترین نیکی به دانشمندی برسد،

 که پیام راستین مرا،

 پیامی که از روی آیین راستی به رسایی و جاودانی، به کمال بی زوال می رساند،

به مردم برساند و بفهماند،

 برای چنین کسی شهریاری خدای دانا در پرتوِ منشِ نیک گسترش پیدا خواهد کرد»

 

پذیرش این دین برای همه شدنی است، آشکار است که نه از روی زور و فشار(:اجبار) و پیروی کورکورانه(:تقلید) بلکه با گزینش از روی آزادی و با خواسته کسی که با خرد خویش پژوهش می کند. 

زرتشت در هاتِ دیگری از «گات ها»می فرماید:

 

 «بهترین گفته ها را به گوش بشنوید،

با اندیشهای ژرف به آن پیام بنگرید،

 سپس هر مرد و زن از شما،

 راه و دین خویش را با اختیار برگزیند». 

 

به بخش پایانی پرسش شما پیش از این پاسخ داده شده است. زرتشتی بودنی است، شدنی نیست و چنانچه سبب آزار وآسیب دیگران نشود بیگمان برخوردی نخواهد شد.