موبد نیکنام، پیروان هر دین به پیامبرانی غیر از پیامبر خودشان نیز باور دارند. یهودیان علاوه برحضرت موسی به ابراهیم خلیل الله نیز معتقدند. مسیحیان علاوه بر حضرت عیسی به حضرت موسی و ابراهیم خلیل الله معتقدند. ما مسلمان ها هم علاوه بر حضرت محمد به پیامبرانی

پرسش: 

موبد نیکنام، پیروان هر دین به پیامبرانی غیر از پیامبر خودشان نیز باور دارند.  یهودیان علاوه برحضرت موسی به ابراهیم خلیل الله نیز معتقدند. مسیحیان علاوه بر حضرت عیسی به حضرت موسی و ابراهیم خلیل الله معتقدند. ما مسلمان ها هم علاوه بر حضرت محمد به پیامبرانی چون ابراهیم و عیسی و موسی و ... معتقدیم. آیا زرتشتیان  تنهابه اشو زرتشت باوردارند یا پیامبران دیگری را نیزقبول دارند؟ چند تن از این بزرگان را نام ببرید.

پاسخ: 

 

موبد نیکنام، پیروان هر دین به پیامبرانی غیر از پیامبر خودشان نیز باور دارند.  یهودیان علاوه برحضرت موسی به ابراهیم خلیل الله نیز معتقدند. مسیحیان علاوه بر حضرت عیسی به حضرت موسی و ابراهیم خلیل الله معتقدند. ما مسلمان ها هم علاوه بر حضرت محمد به پیامبرانی چون ابراهیم و عیسی و موسی و ... معت

هیچگاه نمی توان بینش زرتشت و فلسفه او را با ادیان ابراهیمی سنجش(:مقایسه) کرد، چون دیدگاه و جهان بینی زرتشت با آنان در بسیاری از گزینه ها دگرگون(:متفاوت) بوده و هم خوانی ندارد.

 

خدای اندیشه زرتشت اهورامزدانام دارد به چم(:معنی) دانایی وآگاهی بیکران هستی مند، موجودی نیست که در ورای(:عرش) آسمان ها جای گرفته باشد و کار مرتوگان(:بشر)را از بالا تماشا وبررسی کند، اگر اراده کرد آنان را ببخشد وچنانچه خشمگین شد، مَرتو(:انسان) را به کیفر (:مجازات) برساند.

 

بهشت و دوزخ نیز برای مرتو جایگاهی از پیش آماده شده نیست تا هرکس پس ازمرگ به یکی از آن دو جای خوش آیند یا زجرآور راهنمایی شود. بنابراین در بینش زرتشت، مرتو برده(:بنده) چنین خدایی نیست که بی چون و چرا از دستورات او پیروی کند.

 

اگر به سرودهای زرتشت(:گاتاها) به ژرفی بنگریم تنها راه بهزیستی و رستگاری مرتوگان را خواهیم یافت. زرتشت در پیامش نه تنها خود را پیام رسان و پیامبر(:رسول) نخوانده است. بلکه از پیامبران دیگری نیز نام نبرده است،  سرودهای زرتشت از سود رسان هایی سپند(مقدس) به نام « سوشیانت ها» یاد کرده است که گاهگاهی در زندگی مرتوگان پدیدار شده ودر هرهنگام چشم به جهان گشوده و مرتوگان رااز پندارهای نادرست رهایی بخشیده و به تازه شدن  زندگی فرامی خوانند.

 

«دانشمندان با دانش خود»، «اندیشمندان با اندیشه خود» (:فیلسوف با فلسفه خویش) و «رازوَران(:عارفان) با پارسایی و رازوری(:عرفان) خود» نمونه هایی از سوشیانت ها در روزگار خود بوده اند که بهره بسیاری به دیگران رسانده اند و همچنان درهرگوشه ازگیتی آشکار خواهند شد تا گسترش دهنده راستی باشند، با دروغ مبارزه کنند و تازگی و پیشرفت را به زندگی مردم ارمغان آورند. این چنین کسان از دانایانی بوده که زرتشت به آنان باور دارد وگسترش دهنده آیین راستی درجهانند از هر تیره، باهر گویش و از هرملتی که باشند.