مقاله موبد دکتر اردشیر خورشیدیان رییس انجمن موبدان تهران

هشتمین کنگره جهانی زرتشتیان لندن

بنام هستی بخش بزرگ دانا 
سنن زرتشتی ولزوم پاسداری از آنـها 
اصولیكه بایستی دراین مقاله مورد توجه قرار گیرد 
1- فطرت یا غریزه انسان اجتماعیست 0 
2- تعریف فرهنگ ، سنن ، آداب . رسوم 
3- ارتباط مستقیم سنن با جهان بینی یا« باورهای » مردم 
4- هرملت به زبان وسنت خودشناخته میشود 
5- هدف از گذاردن سنن – بردن باوربزبان ساده مابین مردم است . 
6- شناخت باورهای مردم هرجامعه بابررسی وشناخت سنن آنها 
7- کالبد شکافی سنن زیبا وهـمیشگی زرتشتیان . 
8- لزوم شناخت فلسفه و پایبندی به اصول سنتها 
9- لزوم هموندی زرتشتیان به ویزه خانمها وجوانان در برگزاری درست ودقیق سنتها وپاک نگهداشتن آنها 

انسان موجودی است اجتماعی ودوست دارد كه درگروه زندگی کند و از مواهب زندگـــی اجتماعی بهره گیرد . 
دردرازای تاریخ ، بزرگان وپیش كسوتان براساس باورهای خود سنت هائی را بنیان نهاده اند كـــه آنهائیكه بهردلیلی ، مورد پذیرش جامعه قرار گرفته ،باقی مانده است . 
وبدین ترتیب در هر جامعه قوانین نوشته شده ونانوشته شده بوجود آمده كه مورد پذیرش مردم قرار گرفته وبصورت عادت وبطور روزمره توسط مردم اجرا میگردد كه ما به مجموعه آنها «فرهنگ » میگوئیم . 
بخش مهمی از فرهنگ هراجتماعی را زبان وسنت تشكیل میدهد كه كاملا جهان بینی آن ملت درایجـاد وپایبندی به این اصول هم بسته ووابسته میباشد. 
سنت از باورسرچشمه میگیر د وسنتهای مازرتشتیان نیز از باورهای دینی اشوزرتشت سرچشمه گرفته است .
هرملتی به زبان و سنتهای خود شناخته میشوند . واگر سنت ها وفلسفه پشت آن ها شناخته نشود . ویا آلوده گردد و یا باخرافات توام شود . براحتی فراموش خواهد شد. وجامعه روبه تباهی ونابودی میرود . 
مراسم تولد ، عروسی ، پاتختی ، جشنها ، عزا داری ، وغیرو برطبق سنت به اجرا در می آید و هـــركدام آدابی دارد 0 آداب ازكلمه ادب سرچشمه گرفته است ،و هر مراسمی كه برگزار میشود یكسری شایست ، ناشایست و بایست ، نا با یستی دارد كه برگذار كنندگان آن مراسم باید از این اصول پیروی نمایند0 
درطول زمان وباپــیشرفت اقتصادی واجتماعی هرجامعه ، تنها بخش هائی از این سنن وآداب ورسوم باقی میماند كه منطقی و پـویاوبا باورهای مردم سازگارباشد وبتواند خود را باشرائط زمان ومكان تطبیق دهد . 
درهمه جوامع از دست وروشستن وحمام رفتن گرفته تا چگونگی لباس پوشیدن وآرایش مو وراه رفتن وحتی خندیدن وگریه كــردن درجمع ، وحتی بعد از مرگ ، طریقه دفن شدن ، سال وروزه وغیرو همه برحسب سنت یعنی قوانین نوشــــته شده ونانوشته دینی وعرفی واجتماعی كه درطول تاریخ وضع شده واكثریت آنها را پذیرفته و نسل به نسل منتقل شده. میباشد . 
به هر ترتیب : 
هرمذهب وهر ملتی به زبان وســـنت های خود شناخته میشود و ازسوی دیگر ازروی دیدن وبررسی سنن ملتهای مختلف ما میتوانیم به آسانی به باورها وخواسته ها وآرزوهای جمعی هرجامعه ای پی ببریم 0 
وبه گواهی تاریخ زرتشتیان از بنیان گـــذاران سنن و آداب نیكو بوده اند.سننی دل انگیز که با سرشت انسانی سازگار بوده كــه ایرانیان باوصفیكه درطول تاریخ دیــــــن وباورهــای خودرا تغییرداده اند ولی زبان و سنن وآداب ورســومات وبطور كلی فرهنگ زیبای خود را ارج میـــگذاشته وارج میگذارند وهرگز ازدست نداده وكنارنگذاشته و كنار نمیگذارند 0 
دیدگاه مذهب زرتشتی به جهان كه ازفرهنگ والای اشوزرتشت سرچشمه میگیردودرسنتها ورسومات ما به ودیعه نهاده شده است درسخت ترین شرائط نه تنها نزد زرتشتیان بلکه نزد هم میهنان غیرزرتشتی نیز باقی مانده است . بطوریکه ایرانی که خود را سرومیداند فقط به جبرزمانه خم شده و خود درهنرهای خویش بصورت بته جقه ای ( سروخمیده ) به تصویرمیکشدو به درستی باوردارد که درست است که از ستم زمانه سراورا خم شده است ولی هرگزنخواهد شکست . 
دیدگاه اشوزرتشت اینست که : +خدا ( خودش آمده ) یکی است وآن اهورامزدا ( هستی بخش بزرگ دانا ست ) خدائی که با 
بخشش خرد ( منو ) ودائنو ( وجدان ) انسان را اشرف مخلوقات گردانیده و اورا درانتخاب راه آزاد گذاشته است . تاقانون اشا یا هنجارهستی را بشناسد وبتواند دنیا را به بند بکشد ودرپیشرفت جهان حتی به اهورامزدا نیز یاری رسان باشد . 
خدا را دوستی هم مانند پدر كه بدون هیچگونه چشم داشتی اینهمه امکانات دراختیار بشر قرارداده وانتظاری ندارد جز اینكه انسان ازاینهمه امكانات درست استفاده نماید ودرراه پیشرفت جهان وراستی ودرستی بكوشد وبكار گیرد0میشناسد 
بنابرباورایرانیان خدادرهمه جا حاضر ودرهمه چیـــــــز متجلی است ، وباین خاطر است كه طبق فرهنگ زرتشتی وآیات متعدد اوستا چهار ماده حیاتی یا بزبان اوســتا، چهار آخشیج ، آب وباد وخاك وآتش گرامی داشته میشود و برایش اوستا سروده میشود ومورد ستایش قرار میگیرد وپاك نگاه داشته میشود ، امری كه شاید بیش از پنجاه سال نیست كه جهان غــرب به آن توجه كرده است و سازمان ملل درپی گسترش این فرهنگ است 0 
+ ازدید اشوزرتشت زن ومرد باهــــم برابر بوده است کما اینكه درطول تاریخ ایران باستان زنان زیادی به مقام سرلشگری وحتی پادشاهی رسیده اند وطلاق امری بسیارنکوهیده بوده و به ندرت وبا دلائل سخت اتفاق میافتده است 0 
برابری وبرادری همه مردم وآزادی گزینش راه سرلوحه پیامهای اشوزرتشت است پیروی از راستی ودرستی ومبارزه با 
بد منشان جزو اصول این مذهب است 0وغیره ... 
كه سنن زرتشتیان براین مبناها گذاشته شده است ، زرتشتیان با اجرای این سنتها درحقیقت باورهای خود را عملا به اجرا میگذارند وعمل مینمایند وبنوعی تمرین میكنند 0 
پایبندی به این باورها وسنن وآداب ورسوم بوده است که بعد از اسلام نیز محفوظ وگرامی داشته شده است وكم وبیش به فرم قدیمی خود باقی مانده است بطوریكه همه قبول دارند كه ایرانیان مسلمان شده اند ولی عرب نشده اند ، درحالیكه كشورهای زیادی درجهان هستند كه پس از پذیرفتن دین اسلام ، عرب هم شده اند واكثر سنن وآداب قدیمی خودرا فراموش كرده اند وزبان خود را بكناری گذاشته وبزبان عربی صحبت میكنند ، حتی خود راعرب میدانند0!!!! 
سنن قوی وپرشكوه جشن نوروزو چهارشنبه سوری وهفت سین و سیزده بدر، مهرگان ، احترام به نور وآتش ، سنت اسفند دود گردن ، روشن كردن چراغ درشب جمعه سر قبر غزیزان درگذشته ، صلوات فرستادن موقع روشن شدن چراغ ‌، ¬-¬¬¬¬¬¬¬¬وحتی دعاهائی ازقبیل اجاقتان گرم ویا اجاقتان روشن ، روشن نگهداشتن چراغ بالای درب منزل ،پختن آش خیراتی بنام ویادامامان 
كاملا شبیه آش پختن ما زرتشتیان درمراسم گهنباروخیرات است كه دقیقا مراسم حفظ شده وغیرو 000 شاهد این مدعا میباشد كه هركدام .مشخصه اصالت باورهای ایرانیان است0 
زبان وسنن مشترك موجب جمع شدن اعضای اجتماع و آشنائی و همفكری كردن و در نهایــــت نـزدیك شدن دلها و هدفها به یكدیگر میگرددوموجب دوام وبقای هرملتی را فراهم می آورد كه پای بندی به آنها جهان را پراز گلهای مختلف زیبا مینماید0هنگامیكه هر ملتی وپیروان هرمذهبی به سنتهای درست وانسانی خود پای بند باشند ، هركدام مانند گلی میشوند كه بوی ورنگ وزیبائی مخصوص بخود را دارند0اینست كه میبینیم ، بعد از انجام مراسم هرسنتی، احساسی شادی مخصوص وزیبائی خاص به افراد آن اجتماع دست میدهد كه با هیچ احساسی دیگری قابل مقایسه نیست 0 
این امر كه عده ای از دانشمندان درجهان میخواهند با جهانی كردن وجهانی فكر كردن همه را وادارندكه به یك زبان صحبت كنند وآمال وآرزوهاو خواسته های همه انسانها را مشابه سازند تا همگی یك جور بپوشند ویك جور شادی كنند ویك جور بخورند و یك جور حركت كنند . خطرناكترین ایده ای است كه امروزه عالم انسانی را تهدید میكند ، خوشبختانه سازمان ملل به این امر توجه نموده و برنامه هائی دردست اجرا دارد كه هر ملتی دین وسنن وفرهنگ خود را پاس دارد و به آن احترام بگذارد درعین حال از عالم علم ودانش عقب نماند و بسوی تعالی وتكامل مادی ومعنوی گام بردارد وهمه ابنای بشر بیامو زند که بدیگران حق دهند كه به عقیده و سنن خود پایبند باشند 0 
اندیشه وگفتار وکردار همه مردم جهان ازباورهای آنها سرچشمه میگیرد وهرروز یك فردزرتشتی برطبق سننی مخصوص سپری میشود ، هرزرتشتی وقتی از خواب بیدار میشود برطبق سنت ، باخواندن اوستای (( اشم وهو)) كه میگوید ((اشوئی ( پاكی وراستی ) خوشبختی است ، خوشبختی از آن كسی است كه خواستار خوشبختی دیگران باشد)) ، دست وروی خود را میشوید وسپس طبق سنت به ستایش خدا می ایستد ونماز بجا می آورد كه اینكار هم سنت مخصوص بخود را دارد وچون هرروزی ازماه بنام بخصوصی نام گذاری شده ومعنی بخصوصی داردبه یادانجام معنی آنروز ازخانه خارج میشود ، اول هرماه بنام اهورامزدا است ، زرتشتی دراین روز همه كاررا بخاطرخدا انجام میدهد ،¬¬¬¬ روز دیگر بهمن نام دارد ، زرتشتی وظیفه دارد درتمام این روزرا با اندیشه نیك سپری نماید0بسر كار خود كه میرود کوشش داردازجاده راستی خارج نشود وجز اندیشه وگفتار وكردار نیك ، راهی نپوید0وبه همین ترتیب تا آخر .... 
درزندگی زناشوئی چون به برابری زن ومرد باوردارد . زن خود راهمسرو کدبانو مینامدو برای او حقوقی برابرقائل است . 
برطبق سنت ، هرماه كه نام روز با ماه برابر میشود ، جشنی دارند ، جشن فروردین گان ، نوزدهم ماه فروردین است ، جشن اردیبهشت گان ،سوم ماه اردیبهشت است كه نام روزوماه باهم یكی میشود .الی آخر ، وهر جشن ماهیانه مراسم خاص خود دارد وسنت وآدابی مخصوص 0 
جشنهائی مانند نوروز وایسته به جمشید دانسته شده است وششم فروردین یا نوروز بزرگ مربوط به اشوزرتشت است 
و جشن تیركان ازآن آرش است ، جشن مهرگان ازآن فریدون وکاوه آهنگروجشن سده یادآور كشف ومهار آتش توسط هوشنگ شاه میباشد0 
برای نمونه برای جشن فروردین گان سنت است كه همه زرتشتیان بر مزار درگذشتكان ، حاضر شده و بپاس احترام به روح درگذشتكان خود مراسمی خاص انجام میدهند 0 
برطبق سنت .زرتشتیان هرسال شش چهره گهنباردارند ، كه هر چهره پنج روز است ( هردوماه ، پنج روز ) ووقـــفـیات مخصوص گهنبار كه درآمدش خرج خیرات ومبرات میشود ، گهنبارلوركی كه به مردم “لورك“ كه از مجموعه دانه های گیاهی ومیوه های خشك شده درست گردیده داده میشود و گهنبار نانی که علاوه بر ((لورك )) ، نان هم میدهند0 
سنت وقف ووقف كردن دربین ایرانیان مسلمان نیز باقی مانده است . 
زرتشتیان چون ماهشان سی روز است ، پنج روز آخر سال را ماه گاتابیو یا پنجه مینامند كه هر چهارسال یكبار شش روز میشود 0 برطبق این سنت ، زرتشتیان چون عقیده دارند كه ماه فروردین ماه فروهر هاست ودراین ماه فروهر درگذشتكان بزمین بازگشته واز بازماندگان خود دیدن مینمایند ، موظفند خانه تكانی كنند وهمه جا راتمیز ومرتب نمایند و عطر بپاشند وحلواجات شیرین ونانهای شیر وفانتزی ببندند و00000000لباس نو بپوشند تا روح درگذشتگان از دیدن بازماند گانشان خوشحال وشاد گردند 0 
سحر سال نو ( سحرشبی كه فردایش اول سال نو است) ، زرتشتیان برطیق سنت دیرینه ، به پشت بام خانه خود میروند و آتش می افروزند و اوستا میخوانند وخدا را سپاس میگویند ، بقدری این سنت دربین ایرانیان باستان محترم بوده كه حتی مسلمان امروز ایران نیز این سنت را بنام چهارشنبه سوری گرامی میدارند وبا شكوه زیاد این مراسم را بجا می آورند 0 
درخیابانها آتش می افروزند وشادی میكنند0 
سیزده روز اول سال نواز باستانی ترین زمان محترم بوده وهرروزمراسمی خاص خود دارد، برطبق سنت روز اول سال نو مخصوص سرزدن به كسانی است كه درسال پیش عزیز خود ازدست داده اندكه این سنت نیزبین ایرانیان باقی مانده است ... 
روز دوم تاروز دوازدهم . روزهای دید وبازدید است ، بخصوص زرتشتیان سعی میكنند به دوستان و نزدیكان خود تاروز ششم فروردین كه روز تولد اشوزرتشت ونوروز بزرگ نامیده میشود ،سربزنند و دیدن نمایند وتبریگ گویند 0 برگزاری مراسم تولد اشوزرتشت .بنام ((هفده روز))هم خود سنن خاص دارد ، وزرتشتیان این روز را بسیار گرامی وعزیز میدارند. روز سیزده عید روز تیر نام دارد ، تیر ستاره باران است .زرتشتیان روز سیزدهم عید را سیزده بدر میگویند كه بعنوان دعای باران بدشت وصحرا می روند وخوش میگذرانند و دسته جمعی برای سال جدید دعای باران میكنند0این مراسم بعداز اسلام بصورت قدیم خود باقی مانده ، و¬¬¬¬¬ملت ایران از هردین ومذهب وملیتی اعم از كرد ولر وترك وبلوچ به صحرامیروند وبه ا صطلاح سیزده را بدر میكنند 0 
مراسم سال نوو نوروزباستانی برطبق سنت قدیم ایران حتی دربین افغانی ها آ‌ذربایجان شوروی وتاجیكها و همه كشورهائیكه بنام استان نامیده میشود وجزئی از ایران باستان بوده اند ودرزمان فتحعلیشا ه ازایران جداگردیده وپس از فروپاشی شوروی مستقل شده اند نیز باقیمانده وگرامی داشته میشود0حتی عربها به جشن ، مهرجان میگویند0 
مراسم عروسی ، نصایحی که موبد میكند وسفارش هائیكه میشود0000000000 
مراسم سوگواری ، حتما بایستی ساده باشد و از سیب زمینی پخته و تخم مرغ وحداكثر از ارده شیره استفاده شود ودادن نهار وشامهای آنچنانی ممنوع است 000000000 
مراسم جشن سده ، سدره ومشخصات آن ، كشتی و جزئیات آن 0000 
مراسم نوزوتی 0000 مراسم جشن تیرگان 000000 
مراسم هفت سین یا هفت سینی که نماد هفت امشه سپنته یا هفت جاودانه زرتشتیان است . 
جشن مهرگان وسده ، مراسم پرسه ، پرسه های اسفند وتیرماه 00000 
مراسم رفتن پیرهای معروف ، زرتشتیان دراین مراسم ، بزرگی وبزرگ منشی وپاكی ومظلومیت دخترانی رامیستایند كه تسلیم دشمن نشده وتن به خفت وخواری نداده اندو تادل کویز ویــزد آمده وتشنه وگرسنه دركوههای وبیانهای بی آب و 
علف اطراف یزد پس ازتحمل سختی های بسیار، به شهادت رسیده اند000000 
مراسم آتش بزرگ كردن ، جمع كردن آتش شانزده طبقه اجتماع وریختن روی آتش مقدس ورهرام موجود در آتشكده ، آتشی كه مانند پرچمیست كه از تکه پارجه های شانزده طبقه مختلف اجتماع درست شده است ودرآتشكده همیشه روشن نگاه داشته میشود وهرسال با آتشهای این شانزده طبقه بزرگ میشود وزرتشتیان بقدری به این شانزده طبقه اجتماع ارزش قائلند كه چون صنوفی مانند زرگر یا اهنگر وغیرو دربین زرتشتیان نیست ، از آتش این طبقات از هموطنان مسلمان استفاده میكنند وهیچ تعصبی به اینكه حتما این آتش ها بایستی از آتش زرتشتیان باشد راندارند0 
مراسم سرودن اوستا درآتشكده وبصدا درآوردن زنگ درزمان تعویض گاههای نماز كه بعدا به غرب رفته و در كلیسا نیز از 
ا ین سنت دیرینه ایرانیان تقلید میگردد 0 
پوشش مخصوص زنان زرتشتی ، مکنا ، شوال وغیرو هركدام سنن وآداب مخصوص به خود را دارد 0بدن را میپوشاند و زیبائی خاص توام با متانت وشکوه به زنان میدهد0 ( لااقل درمراسم های خودمانی میتواند همه پوش شود ) 
مراسم برپائی جشن ها : زرتشتیان شادی كردن معقول را یكی از فروزه های اهورائی میدانند و به مراسم شادی ، یسن یا جشن میگویند0یسن یا یزشن خوانی بالاترین درجه ستایش اهورامزدا ست0 
زرتشتیان به طبیعت با دید عارفانه نگاه میكنند وبرای بسیاری ازچیزها درطبیعت مفهومی عارفانه قائل هستند .باین دلیل در حفظ بهداشت محیط زیست بطور بسیار وسواسی وبا دقت درطول تاریخ كوشا بوده اند 0 
درخت سرو را مظهر فروتنی وسرسبزی وشادابی و روح افزا میدانند، وبا پیشكش كردن شاخه كوچكی از آن به عزیزان این مفاهیم زیبا را پیشكش مینمایند 0 000 
درسر سفره عروسی ، تخم مرغ ، نخ وسوزن و قیچی وآبشن وسنجد وبادام میگذارند 0كه هركدام مفا هیمی عمیق در بر دارد كه تاآخر عمر بایستی دو ذوج خوشبخت درباور داشته باشند00000000 
باپیشكش كردن قند سبز در مراسم وجشنهای خانوادگی مفهوم شیرینكامی و سرسبزی را منتقل مینمایند000000 
ازگیاهان داروئی هركدام استفاده هائی مینمایند كه جزء سنت زرتشتیان است واز بعضی از آنها مانند هوم درمراسم یزشن خوانی استفاده میكنند وآنرا درهاون با سرودهای اوستا میكوبند و به مردم میدهند تا نوش كنند ، هوم دارای ماده ای بنام افدرین است كه بسیار آرام بخش وشادی آورومقوی قلب میباشد0 
زرتشتیان مرگ را پایان زندگی نمیدانند وبراساس این باور ختم نگرفته وپرسه میگیرند . ... 
وووووو00000 
همه مراسم و جشن ها حكایت از سادگی دارد واز موادی استفاده میشود كه همه افراد جامعه از هر طبقه اجتماعی كه باشند میتوانند ، وسائل آن را تهیه نمایند 0 
همه مراسم حكایت از یكرنگی دارد ، همه بایستی هدایائی را بین خود منتقل كنند كه در حالیكه ارزش مادی زیادی ندارد ، ارزش معنوی بسیار ومفهوم عمیق در برداشته باشد ولطف ومحبت وآرزوهای خوش را منتقل كنند 0 
همه مراسم سنتی ما زرتشتیان ،حكایت از لذت بردن ازخوشی دیگران دارد ، درنماز روزانه هر زرتشتی بارها میخواند كه بایستی با نیكان وبهترینهای جهان هم زور باشند،واز دروندان یا پیروان دروغ دوری نمایندوخوشبختی خود را در خوشبخت كردن دیگران جستجو كنند وبه علت این تعالیم بزرگ اشوزرتشت و بخشهای دیگراوستاست كه زرتشتیان به مردم دنیابادید انسانی نگاه میكنند ، به نظر زرتشتیان همه مردم خوب دنیا دوست داشتنی وقابل احترام هستند ، درهیچ كجای كتاب آسمانی ما گاتاها وكتابهای مقدس ما اوستا تنها زرتشتیان ستوده نشده اند 0 هرفرد زرتشتی میداند كه او زرتشتی شده است كه آدم شود نه اینكه او آدم شده كه زرتشتی شود یعنی از دیدگاه زرتشتیان هرفردی دردنیا كه پیرو نیكی وراستی ودرستی وپاكی باشد.زرتشتی است وخدای زرتشت اورا دوست دارد واگر فردزرتشتی به این اصول نیك اهورائی پایبند نباشدوعمل ننماید ، زرتشتی نیست وخود را دوست خدا نمیداند . 
بی پیرایه وبدون تعصب بایستی بعرض برسانم كه سنن وآداب ما زرتشتیان انسان دوستانه ترین سنن جهان است سننی كه مورد ستایش دانشمندان ایرانشناس بسیاری قرار گرفته است وبقدری در دل ایرانیان جای داشته كه بعدازاسلام هم در قلب ایرانیان مسلمان باقی مانده است 0 
متاسفانه مشاهده میشود كه روز بروز این سنتها دربین زرتشتیان كم رنگ تر میشود ، سنتهای زیبائی كه پدران ما در زیر فشار وتوهین و تحقیر دشمنان قسم خورده مانگه داشتند واز آنها پاسداری نمودند ولی امروز كه بطور نسبی آزادی های بسیار زیادتری داریم ، به بهانه مشغله كاری و همرنگ جماعت بودن آنها را دارند سادگی ببوته فراموشی میسپارید ، وظیفه انجمن زرتشتیان وانجمن موبدان وسایر انجمنهای رسمی زرتشتیان است كه این رسومات وسنن نیكو وانسانی را پاس دارند و درراه گسترش آن بكوشند 0 
بربانوان محترم زرتشتی است که هرچه بیشتر این سنن را بشناسند وبه باورها ییکه همراه آنهاست پی ببرند.و به فرزندان 
خود بیاموزند . 
امید است که جوانان زرتشتی درهركجای دنیا كه هستند ،در حفظ ونگهداری این سنن شایسته وپاك وانسانی بكوشندو دولت ¬مردان محترم ایران و جهان نیز به حفظ این آداب شایسته كه فرهنگی انسانی و انسان دوستانه دربر دارد به مرد م زرتشتی كمك نمایند 0سنن وفرهنگی كه به حق از قـــدیمترین وزیباترین سنن جهان وسرچشمه بسیاری ازسنن و فرهنگهای دیگر ملل شده است 0 

ایدون باد ایدون ترج باد – موبددکتراردشیرخورشیدیان 
تابستان 1384 خورشیدی – 3743 دینی 
هشتمین کنگره زرتشتیان جهان 2005 
کنکاش موبدان تهرا ن