شكست هخامنشيان از اسكندر گجستك در نبرد «گوگامل»

شكست هخامنشيان از اسكندر گجستك در نبرد «گوگامل»

اسكندر از همان آغاز كه بر تخت نشست‏، آرمان پدرش فيليپ را براي به‌دست آوردن آسيا دنبال كرد و پس از همراه كردن يونانيان راهي سرزمين‌هاي ايراني شد. او اگرچه هنوز در روزگار جواني به‌سر مي‌برد اما اراده‌ي سرداران بزرگ را در سر داشت و براي به‌دست آوردن خواسته‌ي خود از هر نوع جنگ و خونريزي ابايي نداشت. برخي بر اين باورند كه پيروزي اسكندر در دو نبرد گرانيك و ايسوس در روحيه‌ي داريوش سوم تاثير به‌سزايي داشته و او انگيزه‌ي خود را براي نبرد‌ي سرنوشت‌سازی هم‌چون گوگامل از دست داده بود. اما دكتر حسين محمدي استاديار گروه تاريخ دانشگاه خوارزمي بر اين باور است كه فاصله‌ي زماني ميان دو نبرد ايسوس و گوگامل كم نيست و داريوش انگيزه‌ي جبران شكست‌هاي گذشته را داشته است. ازاین‌رو برای این شکست باید شوندهای(:دلایل) دیگری را مورد کاوش قرار داد. به همین شوند درباره‌ی این رخداد با این استاد دانشگاه گفت‌وگویی صورت گرفت که در شماره 312 هفته‌نامه امرداد چاپ شد.

منبع خبر: 
خبرنگار امرداد