شرکت و سخنرانی در جشن اردیبهشت گان تهران

شرکت و سخنرانی در جشن اردیبهشت گان تهران

جشن اردیبهشت گان با برنامه ریزی انجمن موبدان تهران و همکاری انجمن زرتشتیان تهران در تالار مارکار تهرانپارس برگزار گردید.در این جشن که جمع زیادی از همکیشان شرکت داشتند نخست موبد مهربان فیروزگری سرود آتش نیایش را اجرا کردند پس از آن موبد اردشیر خورشیدیان ضمن سپاسگزاری همکیشان بویژه جوانانی که در این جشن با انجمن موبدان همکاری داشتند به بیان فلسفه برگزاری جشن ها پرداختند. 
آقای نیکنام نیز در سخنان خود به جایگاه اشا وهیشتا در فرهنگ زرتشتی اشاره کردند و از تقسیم نامه ای که برای اجرای جشن ها و آیین ها در تهران صورت گرفته یاد کردند که برخی از جشن ها را تمامی نهاد ها برپا می دارند ولی برخی نیز به صورت گسترده تر از سوی یک نهاد یا سازمان برپا می شود.ایشان از انجمن و سازمان فروهر برای برگزاری جشن سده باشکوه و سازمان زنان به دلیل گرامی داشت جشن اسفندگان و از انجمن موبدان برای برگزاری جشن های آذر گان و اردیبهشت گان سپاسگزاری کردند. 
نماینده زرتشتیان با توجه به اجرای دو نمونه از نمایشنامه های این جشن که جوانان آن را اجرا کردند از آنان به دلیل توجه ویژه به تاتر قدر دانی کرده وگفتند:در یکی از نمایش ها لباس سنتی و گویش ویژه زرتشتی استفاده شد که چه زیبا بود و بهتر است در آیین های سنتی و جشن ها همچنان ویژگی فرهنگی خود را پاسداری کنیم. 
برنامه جشن اردیبهشت گان با موسیقی و پذیرایی در این روز پایان پذیرفت.