شرکت و سخنرانی در آیین گهنبار خوانی آدریان اصفهان با حضور زرتشتیان ساکن این شهر

شرکت و سخنرانی در آیین گهنبار خوانی آدریان اصفهان با حضور زرتشتیان ساکن این شهر

با برنامه ریزی و هزینه یکی از همکیشان ساکن اصفهان آقای مهندس بهمن آتشبند گهنبار توجی با آفرینگان خوانی توسط موبد نیکدین در آدریان اصفهان انجام پذیرفت.همکیشان ساکن این شهر در این گهنبار شرکت داشتند و پس از پایان آیین آفرینگان خوانی به سخنان نماینده زرتشتیان گوش دادند. 
آقای نیکنام ضمن سپاسگزاری از همکیشانی که با برپایی آیین های سنتی سبب گرد هم آیی بیشتر خانواده ها د ر کنار یکدیگر می شوند به ترجمه بخشی از آفرینگان گهنبار پرداخت که در آن با همراهی اوستایی که توسط موبد سروده می شود همکیشان حاضر در مراسم بار دیگر هم پیمان می شوند تا با پیروی از اندیشه نیک،گفتار نیک و کردار نیک از جمله نیکان روزگار باشند سپس به اهمیت برپایی آیین های سنتی از دیرباز تا کنون اشاره کرده که به پویایی جامعه زرتشتی و پایداری فرهنگ ارزشمند این سرزمین یاری رسانده است.