شرکت در مراسم افتتاح همایش مرکز گفتگوی ادیان با موضوع زنان،بانیان صلح در جهان

به دعوت آقای ابطحی رییس مرکز گفتگوی ادیان و با حضور اندیشمندان و روحانیون ادیان گوناگون و نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی همایش 4 روزه با عنوان زنان،بانیان صلح در جهان از دیدگاه ادیان آغاز گردید. 
همراه با آقای نیکنام نماینده زرتشتیان،رییس انجمن موبدان تهران موبد اردشیر خورشیدیان و رییس انجمن زرتشتیان تهران آقای دانشمند نیز در این برنامه حضور داشتند. 
بانوانی از ایران وبرخی از کشور های جهان به عنوان کارشناس به این همایش دعوت شده بودند تا با نشست های چند روزه خود ضمن بررسی نقش زنان در گسترش صلح جهانی با توجه به آموزه های دینی به راه کار هایی دست یابند تا بتوان به خانواده ها سفارش کرد که به همراه دین پذیری و نگرش به مبانی معنویت در ادیان،فرزندان خود را به آموزش صلح دعوت کنند و به برقراری صلح و آرامش در جهان اندیشه داشته باشند.