شركت در جشن مهرگان در برنامه شادی كه در ماركار تهرانپارس برپاشده بود

كورش نیكنام در جشن مهرگان كه در ماركار توسط انجمن زرتشتیان تهران برگزار شده بود، شركت كردند، ایشان در سخنان خود از دولت و رسانه ها گلایه كردند كه بایستی اهمیت بیشتری به جشن های ملی ایران داده باشند، زیرا هر قوم با آیین های ویژه مذاهب خود در ایران هریك درصد كمتری از صد را دارند ولی همه در ایرانی بودن خویش صددرصد بوده ، پس ویژه گی فرهنگ ایرانی را باید با درصد بیشتری پاسداری كرد. 
زیرا هویت هر ملت غیر از باورهای دینی به فرهنگ ملی او بستگی داردو برای اینكه جوانان خود را از دست ندهیم و شاهد تهاجم فرهنگی پر آب و رنگ بیگانگان نباشیم بایستی به فرهنگ ملی خود و جشن های شكوهمند خود افتخار كنیم و برپایی آن را در رسانه های ملی مانند روزنامه ها و رادیو و تلویزیون چشمگیر تر كنیم تا ملت با فرهنگ ایران به ویژه جوانان دست آویزهای مناسب و سالمی برای شادی كردن و گذران اوقات خود داشته باشند.