شركت در بازگشایی آموزشگاه های زرتشتی در روز اول مهر همچون سال های پيش

موبد كورش نیكنام با حضور خود در آموزشگاه های جمشیدجم، رستم آبادیان و فیروزبهرام در جشن سال نو آنان شركت كردند و ضمن خوش آمد گویی به دانش آموزان و خانواده های آنان برایشان سالی پر موفقیت در زمینه های تحصیل و دینی خواستار شدند. دكتر نیكنام در بخشی از سخنان خود به دانش پژوهان اشاره كردند كه سعی داشته باشند از آغاز سال تحصیلی تا پایان آن كه پیوسته جسم و بدن آنان نیرومند و بزرگتر خواهد شد، رشد ذهنی و عقلی خود را هم فراهم كنند. 
زیرا پدر و مادر هر یك از دانش آموزان هر روز با امیدهای فراوان فرزند خود را برای تحصیل دانش و اخلاق نیك به آموزشگاه ها می فرستند و چشم به راه بازگشت آنان به خانه ها هستند كه در پایان هر سال تحصیلی شاهد پیشرفت بیشتر بچه های خود باشند.