شاد باش نوروز 1387

فراز آمدن خجسته جشن نوروز را شادباش می گویم. به همه کسانی که این جشن را پاس می دارند، به مردم هم فرهنگ ساکن در سرزمین نقشه جغرافیایی زمان هخامنشی که همچنان نوروز را برپا می دارند ، به ایرانیان همیشه سرافراز وبه ویژه بر همکیشانم شادباش می گویم . زرتشتیانی که از آغاز شکل گیری نام و فرهنگ وتمدن ایران در این سرزمین با تلاش وبردباری پیوسته به سرافرازی کشورشان آرزو داشته اند ، بهدینانی که در نیایش اوستایی به فر وشکوه این سرزمین افتخار کرده اند و چنین زمزمه می کنند. 
نمو ا ای رینه وا جه هی ، نمو کوه ام خوره نو 
نوروز یادگار ارزشمند نیاکان ماست که با پشت سر گذاشتن بی مهری ها و نا ملایماتی که در یاد گذشته خود دارد همچون کوه دماوند پیروز و باشکوه بر تاریخ و فرهنگ ملتی آزاده و خوشنام استوار ایستاده است و هر سال با رنگ و بویی تازه تر جلوه ای دوست داشتنی بر پهنه گیتی خواهد داشت. 
شاد باش ویژه داریم که جشن نوروز در ثبت جهانی یونسکو به عنوان میراث معنوی به ثبت جهانی می رسد تا مردم دنیا به جایگاه فرهنگ ایران و آغاز سال آن که هماهنگ با شکفتن شکوفه ها و تازگی جان جهان است نگاهی ویژه داشته باشند. 
هر سال با فرارسیدن نوروز، خجسته زاد روز پیام آور راستی و خرد اشوزرتشت را به ارمغان داریم آن را نیز شاد باش میگویم و امید وارم مردم جهان از سرود جاودانه برگرفته از پیام اهورایی این سرزمین درس بگیرند که راستی همواره پیروز است بنابراین از دروغ، کژ اندیشی، کینه، خشم و جنگ دوری کنند و به سوی مهربانی، فروتنی، فداکاری، پارسایی و اشویی روی آورد زیرا شایستگی جایگاه انسان، همین است و بس. 
سالی سرشار از ویژگی های نیک برای همگان آرزو مندم 
نوروزتان پیروز 
هر روزتان نوروز 
کورش نیکنام