روزگار خوش، یک جمله از زرتشت هست که می گوید: خوشبخت کسی است که خواهان خوشبختی دیگران باشد؛ اکنون پرسش من این است که ممکن است کسی خوشبختی را در کارهای ناپسند ببیند، مثلا دزدی کردن، دروغ گفتن، مسخره کردن، مال کسی را خوردن و ... ، ما باید برای اینکه خوشبخت ش

پرسش: 

روزگار خوش، یک جمله از زرتشت هست که می گوید: خوشبخت کسی است که خواهان خوشبختی دیگران باشد؛ اکنون پرسش من این است که ممکن است کسی خوشبختی را در کارهای ناپسند ببیند، مثلا دزدی کردن، دروغ گفتن، مسخره کردن، مال کسی را خوردن و ... ، ما باید برای اینکه خوشبخت شویم به او در این کارها کمک کنیم؟

پاسخ: 

به این بند به ژرفی بنگرید: خواهان خوشبختی دیگران باشد، نه هربدکاری را یاری رساند. مرتو (انسان) از دیدگاه اشوزرتشت نماد خردمندی، دانایی و راستی است. دراین بینش کارهایی شایسته است که به سود همه باشد و سبب بالندگی، سازندگی و پیشرفت هازمان مرتوگانی، اینک باید بیندیشیم که هرج و مرج، نابسامانی، جنگ و گریز، کشتار دیگران، دروغ ودزدی از رفتارهای هنجارگونه مرتوگان است ویا ناهنجاری برای روان آفرینش فراهم می کند. بیگمان از دیرباز مرتوی خردمند وآگاه،  شایست هارا دربرابر ناشایست ها شناخته و اگراز خرد بهره داشته باشد  هنجارراستی را پذیرا خواهد بود.