راز آمدن مهر و شادیِ جشن مهرگان خجسته باد

یکشنبه، دهم مهر 1384

راز آمدن مهر و شادیِ جشن مهرگان خجسته باد           مكان : جشنگاه مارکار تهران پارس

 

ایرانیان باستان، بر پایة آموزش‌های پیامبرشان و استوره این سرزمین بر این باور بودند كه شادی و سرور از جِلوه‌های نیك اهورایی و همساز با زندگی بوده و بر اساس این بینش پیوسته بر آن بودند تا به هر مناسبتی اندوه و سوگواری را از خود دور سازند. مردمانی كه سالیان دراز به پیروی از آیین زرتشت به سبزه و گل و گیاه، آبادانی و پیشرفت گرایش یافته و به اندیشه، گفتار و كردارنیك دلبستگی پیدا كرده بودند، زندگی را با زنده‌دلی و شادكامی و در كمال خرمی و آرامش سپری می‌كردند، آنان از دروغ، خشم، رشك، كینه و جنگ به دور بودند و پایبند به راستی، عشق، مهر و همكاری با یكدیگر در جهت زنده نگاهداشتن و تازه گردانیدن جهان هستی بودند. 
نیاكان ما برای آنكه از زندگی خود بهره بیشتری بگیرند جشن‌هایی را به انگیزه‌های گوناگون، استوار به باورهای ارزنده دینی و سازگار با زندگی طبیعی پیش‌بینی كرده بودندتا بیشتر گردهم‌‌آیند و روزگار را بهتر به شادی و سرور سپری كنند. 
جشن مهرگان یكی از جشن‌های ملی مردم ایران است، واژة مهر كه از روشنایی و فروغ خورشید ریشه گرفته است پیمان و دوستی نیز معنا می‌دهد، در گاه‌شماری و فرهنگ ایران باستان جشن مهرگان پس از نوروز دارای اهمیت برجسته‌یی بوده به این دلیل كه در گاه‌شماری كهن ایران، سال تنها شامل دو فصل بزرگ می‌شد و این هر دو جشن آغاز فصل‌های سال را نوید می‌دادند. 
به بیان دیگر، نوروز آغاز فصل نخست و مهرگان آغاز فصل دوم بود یكی برای فراز آمدن گرما به زمین و دیگری برای كوچ گرما و آرامش زمین به حساب می‌آمد. 
فصلِ‌نخست ‌تابستان بود كه از جشنِ‌ نوروز شروع می‌شد و هفت ماه ادامه داشت و فصل دوم، زمستان كه از جشن مهرگان آغاز می‌شد و پنج ماه تا نوروز بعدی طول می‌كشید، جشن مهرگان كه از روز مهر در ماه مهرآغاز می‌شد، تا شش روز پس از آن ادامه می‌یافت و زمینة برپایی جشن‌های بزرگ و شادی بسیار در سرزمین بزرگ ایران بود، به گزارش شاهنامه فردوسی انگیزه‌یی كه به پیدایش جشن مهرگان در تاریخ ایران نسبت می‌دهند پیروزی ایرانیان بر ضحاك ستمگر به رهبری كاوة آهنگر است كه پس از تلاش و پایمردی فراوان ، بیدادگر تازی را به بند آورده و فریدون را به عنوان رهبرِ آبادگرخویش برگزیدند. 
زرتشتیان ایران در هر شهر و روستایی كه ساكنند، این آیین را نیز گرامی داشته و برای پایداری فرهنگ دیرینة این سرزمین، مهرگان را جشن می‌گیرند به همین مناسبت انجمن زرتشتیان تهران در مجتمع فرهنگی ماركار واقع در فلكه دوم تهرانپارس، خیابان جشنواره در پسین روز دهم مهر ماه این جشن را برپا می‌دارد، به این امید كه مهر و شادی پیوسته در جان و روان ایرانیان پایدار و افزون بماند. 

كورش نیكنام