دیدار از دبستان جمشید جم و حضور در كلاس های درس و گفتگو با دانش آموزان و آموزشگران

بازدید از دبستان جمشیدجم و گفتگو با دانش آموزان و آموزگاران در كلاس های درس، بررسی نیازهای آموزشی و رفاهی كه با حضور احمدی مدیر و خدامراد مزداپور عضو انجمن اولیا و مربیان این آموزشگاه ها انجام پذیرفت. 
بیشتر دانش آموزان در پرسشی كه از آنان می شد از آموزگاران خود خشنود بودند و از چگونگی اداره مدرسه رضایت داشتند دبستان جمشید جم یك قرن پیش تا كنون تاسیس شده و دانش آموزان را در آغاز یادگیری یاری رسانده است.