دکتر نیکنام عزیز درود، آیا کردار ناپسند برگرفته از انگره مینو هماهنگ با خواست خداوند است؟

پرسش: 

دکتر نیکنام عزیز درود، آیا کردار ناپسند برگرفته از انگره مینو هماهنگ با خواست خداوند است؟

پاسخ: 

 

درود برشما، زرتشت در بینش وپیام خویش«اهورامزدا»را سرچشمه خرد ودانایی، دانش برتر وهستی برپایه دانایی بیان کرده است، بنابراین هرگونه کردار ناشایست که سبب ویرانی و نابسامانی گردد در راستای دانایی و برپایه هنجار راستی در هستی(:اشا) نخواهد بود. 

 

«انگره مینو» (:منش ویران کننده) که در گویش پارسی اهریمن نام گرفته است. کرداری است که از منش مرتویی نادان وبا آماج(:هدف) بیداد وستم پدیدار شده است.

 

 فروزه انگره مینو گاهی آگاهانه است و مرتو با اراده خویش روی به ویرانی می آورد که بدین روی از اهورامزدا(:دانش وآگاهی) روی گردان شده است وگاهی نا آگاهانه از او سر می زند که در این گونه کردار، از دانش و اگاهی(:اهورامزدا) یاری نگرفته است. 

 

آنچه با هنجار درست و راست هستی(:اشا) ناهمگون باشد؛ از سوی مرتوگان(:بشر)نادان و نا آگاه یا از سوی مرتوهایی با خوی اهریمنی و با آماج ویرانی آسیب پیش می آید که به هر روی با اراده و خواسته اهورامزدا هماهنگی ندارد.