دومین همایش سراسری نمایندگان نهادهای زرتشتی، یزد اسفند 1384