دومین همایش جوانان در تهران كه با برنامه ریزی انجمن زرتشتیان تهران برپا ش

دكتر نیكنام در برنامه دومین همایش جوانان زرتشتی كه توسط انجمن زرتشتیان تهران برگزار شده بود شركت كردند و در سخنانی به نقش جوانان در ساختن آینده جامعه اشاره كرد و از آنان خواستند تا در كنار راه یابی به تكنولوژی و دنیای ارتباطات به تجربه سالخوردگان نیز توجه و افتخار كنند و آنان را بیشتر قبول داشته باشند. 
آقای نیكنام اشاره كرد كه هریك از شما جوانان در آینده نقش های كلیدی در ایران و به ویژه شما جوانان زرتشتی در پیشبرد اجتماع و فرهنگ زرتشتی در ایران دارید بنابراین از هم اكنون در بخش های گوناگون به فراگیری اخلاق و دانش بپردازید و تلاش كنید تا همانند نیاكان خود الگوی نیك رفتاری و آبادگری باشید