دستور گمانه زنی وبررسی کامل باستان شناسی ونجات بخشی میراث فرهنگی منطقه پیرامون سد سلمان پارسی در استان فارس

رییس جمهور محترم وزیر محترم نیرو

در شهر باستانی ارزشمندی که از دوران ساسانی و هخامنشی در دامنه آبگیری سد سلمان پارسی وجود دارد ، آثار فراوانی از جمله بازمانده بنای آتشکده کم نظیر دوران ساسانی وجود دارد که نیاز به بررسی ومرمت دارد . گورستان تاریخی مربوط به دوران هخامنشی و ساسانی این شهر نیز نیاز به کاوش های کارشناسی دارد تا فرهنگ وباورهای مردم آن زمان در تاریخ کشور به ثبت برسد ، انتظار می رود با پی گیری بیشتر واختصاص هزینه لازم در حفظ ونگهداری میراث فرهنگی محوطه سد سلمان پارسی اقدام شود