دستور گزینش پرسش های آزمون سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به اقلیت های دینی از متن کتاب های درسی دوره متوسطه

وزیر علوم،تحقیقات و فن آوری

هر سال در برگزاری آزمون سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی در بخش فرهنگ و معارف اقلیت های دینی پرسش هایی خارج از کتاب های درسی دوره متوسطه مطرح می شود و سبب شده تا داوطلبان زرتشتی به دلیل عدم آشنایی با اینگونه پرسش ها که خارج از کتاب های دینی و معارف ویژه اقلیت های دینی می باشد از رتبه کافی در آزمون برخوردار نگردند. 
شایسته است دستور فرمایید تا پرسش ها فقط از کتاب های درسی برگزیده شود تا حقی از اقلیت های دینی درآزمون دانشگاه ها ضایع نگردد.