دستور پاسخگویی درست راهنمایان سازمان میراث فرهنگی درباره نگاره باستانی فروهر در اماكن تاریخی ایران

ریس جمهور محترم

تذكر به رییس جمهور محترم درباره دستور پاسخگویی درست راهنمایان سازمان میراث فرهنگی درباره نگاره باستانی فروهر در اماكن تاریخی ایران 
نقش فروهر كه به صورت پیرمرد بالداری در بالای بسیاری از كتیبه های باستانی ایران خودنمایی می كند برگرفته از باورهای ارزشمند نیاكان فرهیخته ماست كه به عنوان نماد ملی ایرانیان از زمان هخامنشیان شكل گرفته و گویای فرهنگ و اندیشه این سرزمین است. 
هنگامی كه راهنمایان میراث فرهنگی به گردشگران ایرانی و خارجی در اماكن باستانی به ویژه معماری تخت جمشید گزارش می دهند، از دروغ تاریخی یونانیان استفاده كرده و این نگاره را تصویر اهورامزدا بیان می كنند و این نهایت بی مهری و كم لطفی است زیرا نام خداوند یكتای بیان شده در آموزه های پیامبر ایرانی اهورامزدا است و با الله و یهوه و دیگر اسامی خداوند در كلام پیامبران الهی تفاوتی ندارد. خداوند دارای جسم نیست كه دارای شكل و تصویری باشد. 
آشكار است كه پندار نادرست گیر شمن و هرودت در این مورد از دیدگاه فلسفی درستی برخوردار نبوده است كه ما ایرانیان به آن استناد كنیم. 
فروهر تنها نماد ملی باستانی ایران است و تصویر اهورامزدا نیست.