دستور كاوش و نگهداری از میراث فرهنگی موجود در تپه های باستانی مسیر سدهای در حال اجرای استان كردستان

ریس جمهور محترم وزیر محترم نیرو

تذكر به رییس جمهور محترم، وزیر نیرو درباره دستور كاوش و نگهداری از میراث فرهنگی موجود در تپه های باستانی مسیر سدهای در حال اجرای استان كردستان 
با اجرای سدهای استان كردستان مانند '' سنگ سیاه''، ''سد سیازاخ''، ''سد آزاد" و ''سد تلوار'' تپه های باستانی در مسیر آنها به زیر آب خواهد رفت، درحالیكه برخی از این تپه ها در فهرست آثار ملی نیز به ثبت رسیده اند ، شایسته است پیش از پایان كار سدسازی و آب گیری آن ، كارشناسان میراث فرهنگی بررسی لازم را انجام دهند تا میراث ارزشمند ایران كه در گذر هزاران سال فراهم شده در زیر آب مدفون نشود.