دستور رسیدگی و برقراری آزادی برای حضور زرتشتیان در نیایش گاه های سنتی استان یزد

وزیر محترم کشور

تذكر به وزیر محترم كشوردرباره دستور رسیدگی و برقراری آزادی برای حضور زرتشتیان در نیایش گاه های سنتی استان یزد 
در استان یزد نیایش گاه هایی برای حضور زرتشتیان وجود دارد زیارتگاه پارس بانو یكی از آنهاست كه در شهر عقدا از شهرستان اردكان واقع شده و هر ساله در ماه تیر خانواده هایی از جامعه زرتشتی برای زیارت و نیایش به این مكان می روند، در سال جاری به دستور یكی از مقامات محلی، تیمی از نیروی انتظامی و بسیج در مسیر راه پارس بانو مستقر شدند و به بازرسی افراد و اثاثیه داخل اتومبیل ها پرداختند و با برخورد نامناسب نارضایتی جامعه زرتشتی را فراهم ساختند، لازم است ضمن بررسی دستور فرمایید تا آزادی حضور اقلیت های دینی را در مراسم آیینی و حضور زیارتگاه ها همچنان رعایت فرمایند.