دستور حفظ و نگهداری ار میراث فرهنگی بندر سیراف در استان بوشهر و جابجایی دکل های انتقال برق از منطقه باستانی شهر

رییس جمهور محترم . وزیر محترم نیرو

شهر سیراف بندری در کنار خلیج فارس است که با داشتن آثار فرهنگی بسیاری از دوره های تمدن گذشته ایران آمادگی دارد تا به صورت مرکز با ارزش و دیدنی گردشگری درآید زیرا مزارهای سنگی روبه خورشید و دژ با شکوه دوره ساسانی گواهی از پیشرفت تمدن مردم این منطقه دارد.در سالها و ماه های گذشته اشخاص و نهاد های دولتی بدون مجوز به میراث فرهنگی این بندر آسیب های فراوانی وارد ساخته اند،آب دریا بخشی از میراث فرهنگی را نابود کرده است و دکل های برق نیز از دل میراث فرهنگی سیراف عبور کرده است دستور رسیدگی به میراث این بندر لازم و ضروری است.