دستور جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده غار طبیعی و تاریخی اشكفت سلمان

ریس جمهور محترم

تذكر به رییس جمهور محترم درباره دستور جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده غار طبیعی و تاریخی اشكفت سلمان 
میراث فرهنگی این كشور چه از تاریخی و چه طبیعی ، در گذر هزارها و بلكه میلیون ها سال در این سرزمین شكل گرفته است كه نابودی آنها یعنی توهین به تاریخ و هویت فرهنگی نیاكان و برهم زدن هنجار طبیعی در ساختار هستی ، در سه كیلومتری جنوب غربی شهرستان ایذه از استان خوزستان ، غار طبیعی اشكفت سلمان وجود دارد كه اگر به آن توجه و رسیدگی شود. یكی از مكان های دیدنی برای جلب گردشگران خواهد بود ولی شهرداری این شهر با توجه به مخالفت سازمان میراث فرهنگی بافت طبیعی محل را نادیده گرفته و پروانه ساخت هتل را دنبال می كند رسیدگی جدی لازم به نظر می رسد.