دستور جلوگیری از ساخت و ساز بنای آموزشی نا همگون با معماری باستانی کاخ آپادانا در شهر شوش

رییس جمهور محترم ، وزیر محترم آموزش و پرورش

کاخ آپادانا در شهر شوش خوزستان یکی از یادگارهای میراث فرهنگی و معماری ارزشمند دوره هخامنشی در ایران است که سال ها پیش توسط گروه باستان شناسی فرانسوی کاوش شده و اشیای بسیار ارزشمندی از آن به دست آمده که هم اکنون در موزه لوور فرانسه نگهداری می شود . 
آموزش و پرورش این شهر قصد دارد با ساخت موسسه چهار طبقه پیش دانشگاهی در نزدیکی کاخ آپادانا که هماهنگی با قدمت این معماری نخواهد داشت ضمن از بین رفتن چشم انداز زیبا و باستانی آن ، شانس جهانی شدن آپادانا را از بین خواهد برد . 
دستور جلوگیری از این نوع ساخت و ساز ها نیاز پایداری میراث فرهنگی ایران است.